ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF
เทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2559
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลาเรียน
ปีการศึกษา 2559 เทอมต้น ระดับเบื้องต้น - ระดับต้น
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม - วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559
ระดับต้นกลาง - ระดับสูง
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม - วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
    วันเปิดเรียนและวันเรียนวันสุดท้ายจะแตกต่างกันไปในแต่ละคอร์ส
 
2. คอร์สที่เปิดสอน
   คอร์สที่เปิดสอนในเทอมต้น ปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังเนื่องจากยังเป็นเพียงกำหนดการ กรุณาอ้างอิง "เอกสารรายวิชาที่เปิดสอน" ที่จะเริ่มแจกในวันที่ 18 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 
3. เวลาเรียน
จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์ : คอร์สเรียนมีทั้งแบบสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน และ 2 คาบเรียน (ขึ้นอยู่กับแต่ละคอร์ส)
เวลาเรียน : คาบเรียน 1 ครั้ง มีเวลาเรียน 90 นาที หรือ 120 นาที
วันอังคาร - วันศุกร์ 18:15 - 20:15 น. และ 18:45 - 20:15 น.
วันเสาร์ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย
(กรุณาตรวจสอบจาก "เอกสารรายวิชาที่เปิดสอน")
 
4. ค่าธรรมเนียม
คอร์ส MARUGOTO เบื้องต้น 120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 19 สัปดาห์ 5,600 บาท
คอร์ส MARUGOTO ชั้นต้น 1,2 120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 19 สัปดาห์ 5,700 บาท
คอร์ส MARUGOTO ชั้นต้นกลาง 120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 11 สัปดาห์ 3,300 บาท
คอร์ส MARUGOTO ชั้นกลาง 1 120 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 16 สัปดาห์ 2,600 บาท
คอร์สอื่นๆ 120 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 11 สัปดาห์ 1,800 บาท
90 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 15 สัปดาห์ 1,800 บาท
 
5. ขั้นตอนการรับสมัคร
6. ระเบียบการรับสมัคร
วันและเวลารับสมัคร วันจันทร์ที่ 18 เมษายน - วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559
วันจันทร์ - ศุกร์ 16:00-19:00 น. และ
วันเสาร์ 10:00-12:00 น. 13:30-15:30 น.
หยุดทำการวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน
    และวันเสาร์ที่ 30 เมษายน - วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559
ไม่สามารถสมัครผ่านทางโทรศัพท์ได้ กรุณามาสมัครด้วยตนเอง
สถานที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
เอกสารที่ใช้ รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. 1 ใบ
(หากไม่มีรูปมายื่น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร)
บัตรประจำตัวประชาชน (ชาวต่างชาติใช้พาสปอร์ต)

7. การสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น
ผู้สมัครทุกคนต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สที่ต้องการเรียนได้ ผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน

  • คอร์ส MARUGOTO … สำหรับคอร์ส MARUGOTO ชั้นต้นกลางสอบข้อสอบเขียนและสัมภาษณ์แบบง่ายๆ ในวันสมัคร
  • คอร์สอื่นๆ … สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (วันเสาร์ที่ 7พฤษภาคม 2559 )

    ผู้เรียนที่เรียนจบคอร์สภาษาญี่ปุ่นของ JF ในเทอมปลาย หรือผู้ที่เคยสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (ระดับ N4-N1)ภายใน 2 ปี สามารถขอยกเว้นการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ แต่จะไม่สามารถยกเว้นได้หากไม่นำเอกสารมายื่นประกอบ

ผู้ที่สามารถขอยกเว้นการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น
ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะข้อ (1) และ (2) เท่านั้นที่จะได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

   (1) ผู้ที่มีใบประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (อายุไม่เกิน 2 ปี) โดยจะต้องนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
          ระดับชั้นสูง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2
สอบผ่านในปี 2014, 2015
          ระดับชั้นกลาง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3
สอบผ่านในปี 2014, 2015
          ระดับชั้นต้น-กลาง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4
สอบผ่านในปี 2014, 2015
 
   (2) ผู้ที่เรียนจบคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ชั้นกลางและชั้นสูง เทอมปลาย ปีการศึกษา 2558
    ผู้เรียนในคอร์ส MARUGOTO สามารถเรียนต่อในคอร์ส MARUGOTO ระดับที่สูงกว่าได้ (ยกเว้นคอร์สระดับชั้นต้นกลาง ต้องทำการสอบวัดระดับเพื่อเลื่อนระดับไปชั้นกลาง)
    ผู้เรียนคอร์สอื่นๆ หากเลือกเรียนในระดับเดิม จะได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น หากเลือกเรียนในระดับที่สูงกว่าระดับเดิม ต้องยื่นใบสมัครใหม่ในช่วงการรับสมัคร รายละเอียดอื่นๆ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร
8. การลงทะเบียน
    การลงทะเบียนเรียน จะเรียงตามลำดับก่อนหลัง
       คอร์ส MARUGOTO … ลงทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมในวันสมัคร โดยคอร์สระดับเบื้องต้นและชั้นต้นจะเริ่มเรียนตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2559
       คอร์สอื่นๆ … ลงทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมในวันลงทะเบียน
      วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ลงทะเบียนรอบที่ 1 (ช่วงเช้า ลงทะเบียนได้เพียง 1 คอร์ส) และ
ลงทะเบียนรอบที่ 2 (ช่วงบ่าย ลงทะเบียนกี่คอร์สก็ได้)
      วันอังคารที่ 17 - วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 (ลงทะเบียนเสริม ลงทะเบียนกี่คอร์สก็ได้)
    โดยลงทะเบียนด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ (สำหรับผู้ที่ได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้ในวันที่ยื่นใบสมัคร รายละเอียดอื่นๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร)
  อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดคอร์สเรียนที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึงครึ่งของจำนวนที่เปิดรับ
โดยจะคืนค่าธรรมเนียมและค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
9. กำหนดการรับสมัคร จนถึงวันเปิดเรียน

คลิ้กเพื่อขยายภาพ

10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

     ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
     ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ 10110
     โทรศัพท์ 0-2261-7500-4 (เวลา 15.30 - 20.00น.)
     เว็บไซต์ http://www.jfbkk.or.th/ หรือ https://www.facebook.com/jfkouzabkk
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission