ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558

         เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ดำริที่จะจัดสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นร่วมกับสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย(JTAT) ซึ่งมีรายละเอียดตามด้านล่าง ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา กรุณากรอก ใบสมัคร ที่แนบมานี้และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือทางอีเมล jldseminar@jfbkk.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับท่านที่สมัครทางโทรสาร ขอความกรุณาโทรศัพท์ตรวจสอบใบสมัครของท่านว่าถึงหรือไม่ในวันที่ส่งด้วย
         ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลทางอีเมล (ทุกท่าน) หรือจดหมาย (เฉพาะท่านที่ระบุไว้) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป หากท่านไม่ได้รับจดหมายดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ โปรดติดต่อฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
         เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ จึงขอพิจารณารับผู้สมัครที่สมัครเข้ามาก่อน

 
หัวข้อสัมมนา "จุดประสงค์การเรียนการสอนกับการประเมินผล"
   
วันเวลา วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 10:00น. - 16:30น.
09:30 น. ลงทะเบียน
10:00 น .เริ่มสัมมนา
   
วิทยากร อาจารย์ Sukero ITO (Tokyo University of Foreign Studies)
   
รายละเอียด ควรจะประเมินความสามารถของผู้เรียนตามที่ตั้งเป้าในคอร์สเช่นไรดี
จุดประสงค์ในการเรียนการสอนกับการประเมินผลนั้นมีความสอดคล้อง หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่
   
การรับสมัคร อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา 80 คน (ตามลำดับก่อนหลัง)
   
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย     ภาษาญี่ปุ่น (ไม่มีล่ามแปล)
   
สถานที่ ห้องประชุม D-E ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
   
ที่ส่งใบสมัคร ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159
ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
ทางอีเมล : jldseminar@jfbkk.or.th
   
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 0-2261-7500-4 โทรสาร 0-2261-7505
Ms. Matsuura (ภาษาญี่ปุ่น) คุณชนิดา (ภาษาไทย)
 
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission