Japanese Language
 
กิจกรรมทำ KAZARIMAKIZUSHI
โดยใช้ของขึ้นชื่อของไทย พร้อมเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำ KAZARI MAKIZUSHI โดยใช้ของขึ้นชื่อของไทย
ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
ณ Japan Expo in Thailand 2016 ชั้น 5 สยามพารากอน
พิธีเปิดงาน วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 น.
ระยะเวลาการรับสมัคร (หยุดทำการวันอาทิตย์และวันจันทร์ )
เปิดรับสมัคร ถึงวันเสาร์ที่ 6 ก.พ. 2559 หรือจนกว่าครบจำนวน
เวลา วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 14.00 - 20.30 น.
วันเสาร์ เวลา 10.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 น.
สถานที่รับสมัคร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ อาคารเสริมมิตร ชั้น 10
เงื่อนไขการรับสมัคร รับสมัครตามลำดับก่อนหลังจำนวน 7 ท่าน / รอบจัดกิจกรรม
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาวไทยผู้มีความสนใจ อายุ 10 ปี ขึ้นไป
ค่าร่วมกิจกรรม 200 บาท ต่อท่าน (สมัครพร้อมชำระค่าร่วมกิจกรรม)
พิเศษสำหรับนักเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF (ปีการศึกษา 2558 เทอมปลาย)
ท่านละ 150 บาท
สถานที่จัดกิจกรรม งาน Japan Expo in Thailand 2016 ชั้น 5 สยามพารากอน
เนื้อหา การทำ KAZARI MAKIZUSHI (ซูชิม้วนแบบตกแต่ง)กับผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ของขึ้นชื่อของไทย และเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงวัฒนธรรม การรับประทานอาหารญี่ปุ่นอย่างง่ายๆ
เวลาจัดกิจกรรม วันละ 2 รอบ (รอบละประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง / รวมทั้งสิ้น 6 รอบ / อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำกิจกรรมในภายหลัง กรุณาตรวจสอบในวันงานอีกครั้ง )
วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2559 รอบที่ 1 เวลา 13.30 น. และรอบที่ 2 เวลา 18.00 น.
วันเสาร์ ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 2559 รอบที่ 1 เวลา11.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 15.00 น.
หมายเหตุ * หากท่านไม่สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นสมัครแทนได้
* หากท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ในรอบที่ท่านสมัครไว้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าร่วมกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ สามารถให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทนได้ โดยจะต้องแจ้งให้กับทางผู้จัดทราบล่วงหน้า และให้ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมแทนนำใบเสร็จรับเงินที่ออกโดย Japan Foundation มายื่นในวันทำกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร
159 ถนนสุขุมวิท 21
โทร 0 2261 7500 - 4
ระหว่างวันอังคาร - ศุกร์
เวลา 14.00 - 18.00 น.
ติดต่ออาจารย์ฑริกติมา
http://www.jfbkk.or.th/

คลิ้กเพื่อขยายภาพ
   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission