Japanese Language
 
รายละเอียดโครงการอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่น
สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ โดยรับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน วัตถุประสงค์ของการอบรมนี้จะเน้นพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นด้านการสื่อสาร ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้สอบผ่านการสอบวัดระดับ N3

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559
ทำข้อสอบ Placement test ส่งภายในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
แจ้งผลคัดเลือกการเข้าอบรมทางอีเมล ภายในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission