Japanese Language
 

โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 9

          ทางสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย(JTAT) จะจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นและการสอนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น สำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่ยังขาดประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 31มีนาคม - 21เมษายน 2559 ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 40,000 บาท ซึ่งเป็นค่าเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าทัศนศึกษา ค่าประกันชีวิต ค่าวัสดุที่ใช้ในการเรียนศิลปะของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยทางเจแปนฟาวน์เดชั่น จะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าอาหาร (ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกัน

          ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ประสานงานตามที่อยู่ข้างใต้นี้ ภายในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558
          รสา เสวิกุล ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
          เลขที่ 159 ชั้น10 อาคารเสริมมิตร สุขุมวิท ซอย 21 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ทางสมาคมฯจะประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2559 ทางเว็บไซต์ของสมาคม (http://www.jtat.info) และทางอีเมลของผู้ที่ได้รับคัดเลือก โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้
(1) ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าในระดับ N 4 หรือ ระดับ 3
(2) ผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นหรือเข้ารับการอบรมที่จัดโดยเจแปนฟาวน์เดชั่นในญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นลำดับแรก

รายละเอียดในการรับสมัคร
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ
 2. เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
2. กำหนดการ
 1. วันเวลา     วันที่ 31 มีนาคม - 21 เมษายน 2559 (ระยะเวลา 3 สัปดาห์)
 2. สถานที่     เจแปนฟาวน์เดชั่นศูนย์คันไซ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
3. เนื้อหาในการอบรม

3.1 การฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริง
          พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นจากกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสใช้ภาษาญี่ปุ่นกับชาวญี่ปุ่นได้จริงที่ญี่ปุ่น

  ตัวอย่างกิจกรรม
 1. สำรวจละแวกที่อยู่อาศัย
  สืบค้นว่าธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านร้อยเยน ฯลฯ ตั้งอยู่ที่ใด โดยการสอบถามข้อมูลจากชาวญี่ปุ่นพร้อมทั้งทำแผนที่ และนำมารายงานหน้าชั้นเป็นภาษาญี่ปุ่น
 2. สำรวจเมืองโอซาก้า
  แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมสำรวจสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเมืองโอซาก้า พูดคุยกับคนในท้องถิ่น ถ่ายรูป ลิ้มรสอาหารมีชื่อของเมืองฯลฯ จากนั้นกลับมารายงานผลเป็นภาษาญี่ปุ่น
 3. Field Trip
  ทัศนศึกษาสถานที่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเกียวโต
 4. เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น
  เยี่ยมชมและดูการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น

3.2 การแนะนำสื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รวบรวมสื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรม ที่สามารถนำไปใช้กับผู้เรียนของตนได้อย่างเหมาะสม

3.3 สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น
          สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยเข้าร่วมกิจกรรม เช่น เขียนพู่กัน พิธีชงชา การแต่งชุดกิโมโนและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้

กำหนดการ ( ฉบับร่าง )
วันที่ กิจกรรมทัศนศึกษา
31-มี.ค.-59 ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ  
1-เม.ย.-59 เดินทางถึง สนามบินคันไซ  ปฐมนิเทศ + รายละเอียดคอร์สอบรม + แนะนำสื่อการเรียนการสอน
2-เม.ย.-59 สำรวจเมือง (โอซาก้า)
3-เม.ย.-59 วันหยุด
4-เม.ย.-59 แนะนำสื่อการเรียนการสอน +  เตรียมตัวสำรวจละแวกที่อยู่อาศัย
5-เม.ย.-59 สำรวจละแวกที่อยู่อาศัย + สรุปผลการสำรวจ
6-เม.ย.-59 เตรียมตัวสำรวจเมือง (โอซาก้า) + แนะนำสื่อการเรียนการสอน
7-เม.ย.-59 สรุปและรายงานผลการสำรวจเมือง (โอซาก้า)
8-เม.ย.-59 สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น
9-เม.ย.-59 ทัศนศึกษาเกียวโต
10-เม.ย.-59 ทัศนศึกษาเกียวโต
12-เม.ย.-59 เตรียมตัวเยี่ยมสถาบันการศึกษา + สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น
13-เม.ย.-59 เยี่ยมสถาบันการศึกษา
14-เม.ย.-59 เตรียมตัวสำรวจเมือง (โกเบ)
15-เม.ย.-59 สำรวจเมือง(โกเบ)
16-เม.ย.-59 สรุปและรายงานผลการสำรวจเมือง (โกเบ)
17-เม.ย.-59 วันหยุด
18-เม.ย.-59 วันหยุด
19-เม.ย.-59 สรุปการอบรม + พิธีปิด
20-เม.ย.-59 เตรียมตัวกลับประเทศไทย 
21-เม.ย.-59 ออกเดินทางกลับประเทศไทย 
* หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการเดินทางและกิจกรรมตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          รสา เสวิกุล ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
          โทรศัพท์ 0-2261-7500-4
          อีเมล rasa@jfbkk.or.th
   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission