ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราวในตำแหน่ง
ผู้ประสานงาน "NIHONGO Partners" Program

(หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558)

 1. รับสมัครเจ้าหน้าที่
  เจแปนฟาวน์เดชั่น ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งผู้ประสานงาน "NIHONGO Partners" Program (http://www.jfbkk.or.th/2015_033_jp.php) ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นในปี 2557

 2. จำนวนอัตรา
  2 อัตรา

 3. หน้าที่รับผิดชอบ
  3.1 งานด้านธุรการที่เกี่ยวข้องกับผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น "NIHONGO Partners" ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย เช่น สัญญากับโรงเรียน สัญญาเช่าที่พักอาศัย การติดต่อต่างๆ กับโรงเรียน
  3.2 งานดูแลผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น "NIHONGO Partners" ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย เช่น ให้คำแนะนำ ไปเยี่ยมโรงเรียนที่รับผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น "NIHONGO Partners" ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
  3.3 งานธุรการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้โครงการฯ ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย

 4. สถานที่ทำงาน
  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์
  159 นอโศกมนตรี กรุงเทพฯ 10110
  + ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว เพื่อเยี่ยมโรงเรียนที่รับผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น "NIHONGO Partners"

 5. ค่าจ้างและสวัสดิการ
  5.1 คิดเป็นรายวัน วันละ 1,500 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์) มีค่าเดินทางให้ตามกฏระเบียบการทำงาน
  5.2 ระยะเวลาสัญญา
  ในเบื้องต้นระยะเวลา 1 ปี หากผลงานเป็นที่น่าพอใจ สามารถต่อสัญญาได้ โดยต่อได้นานสุดไม่เกิน 3 ปี

 6. เวลาทำงาน
  6.1 วันเริ่มงาน สามารถเริ่มงานได้ในเดือนธันวาคม 2558
  6.2 จำนวนวันทำงาน อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์
  ระยะแรกของโครงการในแต่ละปี ในหนึ่งสัปดาห์อาจต้องมาทำงานเกินกว่า 5 วันรวมทั้งทำงานในวันหยุด
  6.3 เวลาทำงาน ระหว่าง 9.00-17.00 น. (รวมเวลาพักกลางวัน)

 7. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
  7.1 สัญชาติไทย (ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่)
  7.2 ต้องมีทักษะความสามารถภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่าระดับ N3 หรือเทียบเท่า (หากได้ระดับ N2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  7.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  7.4 มีประสบการณ์การทำงานในบริษัท/องค์กร อย่างน้อย 2 ปี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (การเขียน)ด้วยภาษาธุรกิจ และสามารถใช้โปรแกรม Excel ได้

 8. วิธีสมัคร
  8.1 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
       8.1.1 ใบสมัคร 1 ชุด (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.jfbkk.or.th)
       8.1.2 สำเนาปริญาบัตร และสำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript of Records) อย่างละ 1 ฉบับ
       8.1.3 สำเนาใบแจ้งคะแนนสอบ และ/หรือสำเนาใบประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี) 1 ฉบับ
       8.1.4 ใบรับรองการทำงาน (กรณีที่ทำงานอยู่) หรือเอกสารแสดงประวัติการทำงาน (ออกโดยบุคคลหรือองค์กรที่มิใช่ผู้สมัคร) 1 ฉบับ
  8.2 วันปิดรับสมัคร
            ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
  8.3 วิธีส่งใบสมัครและสถานที่รับสมัคร
            ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
            เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
            ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์
            159 ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ 10110
            + ไม่รับสมัครทางโทรสารหรือทางอีเมล
            + ส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS เท่านั้น
            + สามารถสมัครได้ด้วยตนเองในเวลาทำการระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.30-17.00 น.

 9. ขั้นตอนการคัดเลือก
  9.1 การคัดเลือกเบื้องต้น
       พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารที่ยื่น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการติดต่อทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
  9.2 การทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
       ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะได้รับการติดต่อให้มาทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ภายในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
            + วันและเวลาทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จะติดต่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
            + การประกาศผล จะแจ้งให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์หลังการพิจารณา

 10. สอบถามเพิ่มเติม
            คุณชนิดา ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
            ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ 10110
            โทรศัพท์ 0 2261 7500-4 อีเมล chanida@jfbkk.or.th
          ดาวน์โหลดใบสมัคร
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission