ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น
ประกาศงดการจัดพิมพ์วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดทำวารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย ซึ่งได้มีการตีพิมพ์วารสารมาตลอดระยะเวลา 17 ปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 ฉบับ ประกอบด้วย 295 บทความ จากผู้เขียนกว่า 427 ท่าน  บทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์นั้น เป็นบทความที่สร้างองค์ความรู้และมีเนื้อหาที่หลากหลายซึ่งสะท้อนให้เห็นทิศทางของการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และยังรวมถึงงานวิจัยและรายงานผลการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย

          ด้วยการจัดทำวารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้รับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯจึงขอแจ้งงดการจัดพิมพ์วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และใคร่ขอขอบพระคุณผู้เขียนและผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้การตอบรับวารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ มาเป็นอย่างดี

          อย่างไรก็ตาม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ยังคงดำเนินนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยต่อไป

กันยายน 2558                              
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ                  
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission