ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
โครงการ "NIHONGO Partners"

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดส่งอาสาสมัคร NIHONGO Partners ( ต่อไปนี้จะเรียกว่า NP ) ชาวญี่ปุ่นไปประจำ ยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น(อาสาสมัครไม่มีวุฒิครู) ทำการช่วยอาจารย์ชาวไทยสอน เป็นคู่สนทนาในชั้นเรียน รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน อีกทั้งตัว NP เองก็ยังจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของไทย เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

โครงการนี้จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับเจแปนฟาวน์ เดชั่น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วม

  1. มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน
  2. มีอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
  3. ปัจจุบันไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นอยู่ (ไม่นับอาจารย์จากโครงการ NIHONGO Partners)
  4. สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือ NP ในการใช้ชีวิตประจำวันได้
  5. มีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการรับ NP

หน้าที่ของ NP

  • เข้าสอนคู่กับอาจารย์คนไทยในชั้นเรียน
  • ช่วยจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
  • ร่วมจัดทำกิจกรรมกับนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน (เช่นการจัดสนทนาภาษาญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น)
  • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเขตหรือจังหวัดนั้นๆ
  • ช่วยตรวจการบ้าน สอบการสนทนาภาษาญี่ปุ่น

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 2
ระยะเวลา : วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 – วันที่ 10 มีนาคม 2559

  จังหวัด โรงเรียน
1 กรุงเทพมหานคร โยธินบูรณะ
2 กรุงเทพมหานคร โพธิสารพิทยากร
3 กรุงเทพมหานคร สีกัน(วัฒนานันท์อุปภัมภ์)
4 กรุงเทพมหานคร สิริรัตนาธร
5 กรุงเทพมหานคร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
6 กรุงเทพมหานคร ศึกษานารี
7 สมุทรปราการ ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
8 สมุทรปราการ สมุทรปราการ
9 สระบุรี แก่งคอย
10 ชลบุรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
11 ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
12 พิจิตร พิจิตรพิทยาคม
13 พิจิตร ตะพานหิน
14 นครสวรรค์ ท่าตะโกพิทยาคม
15 พิษณุโลก พิษณุโลกพิทยาคม
16 เพชรบูรณ์ วิทยานุกูลนารี
17 ลำปาง วังเหนือวิทยา
18 ลำปาง ลำปางกัลยาณี
19 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ดรุณี
20 แพร่ นารีรัตน์ จังหวัดแพร่
21 แพร่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
22 น่าน ท่าวังผาพิทยาคม
23 เชียงราย เม็งรายมหาราชวิทยาคม
24 เชียงราย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
25 เชียงราย ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
26 นครราชสีมา พิมายวิทยา
27 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา
28 สกลนคร บ้านม่วงพิทยาคม
29 อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล
30 มุกดาหาร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
31 อุบลราชธานี นารีนุกูล
32 ศรีสะเกษ ขุนหาญวิทยาสรรค์
33 ศรีสะเกษ สตรีสิริเกศ
34 สุรินทร์ ประสาทวิทยาคาร
35 หนองบัวลำภู หนองสวรรค์วิทยาคาร
36 เพชรบุรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
37 กาญจนบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
38 ตรัง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
39 นครศรีธรรมราช เบญจมราชูทิศ
40 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 3
ระยะเวลา : วันที่ 13 สิงหาคม 2558 – วันที่ 10 มีนาคม 2559

  จังหวัด โรงเรียน
1 กรุงเทพมหานคร นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
2 กรุงเทพมหานคร สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3 กรุงเทพมหานคร เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4 กรุงเทพมหานคร ชิโนรสวิทยาลัย
5 กรุงเทพมหานคร เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
6 นนทบุรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
7 นครปฐม ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์
8 นครปฐม ราชินีบูรณะ
9 นครราชสีมา ปักธงชัยประชานิรมิต
10 บุรีรัมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11 พิษณุโลก จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12 เชียงใหม่ สารภีพิทยาคม

สอบถามรายละเอียด

ติดต่อ ผู้ประสานงานโครงการ NIHONGO Partners
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น10 อาคารเสริมมิตร 159 ถนนสุขุมวิท21 กรุงเทพฯ 10110
Tel:02-261-7500 Fax:02-261-7505
Email : coordinator@jfbkk.or.th

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission