Japanese Language
 
เปิดรับสมัครโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ "NIHONGO Partners" รุ่นที่ 4
หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558   
เป้าหมาย โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดส่งอาสาสมัคร NIHONGO Partners ( ต่อไปนี้จะเรียกว่า NP ) ชาวญี่ปุ่นไปประจำ ยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น(อาสาสมัครไม่มีวุฒิครู) ทำการช่วยอาจารย์ชาวไทยสอน เป็นคู่สนทนาในชั้นเรียน รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน อีกทั้งตัว NP เองก็ยังจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของไทย เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

โครงการนี้จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับเจแปนฟาวน์เดชั่นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วม

 1. มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน
 2. มีอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
 3. ปัจจุบันไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นอยู่ (ไม่นับอาจารย์จากโครงการ NIHONGO Partners)
 4. สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือ NP ในการใช้ชีวิตประจำวันได้
 5. มีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการรับ NP

รายละเอียดโครงการ

 1. ระยะเวลา : เดือนพฤษภาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560
 2. หน้าที่ของ NP
  • เข้าสอนคู่กับอาจารย์คนไทยในชั้นเรียน
  • ช่วยจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
  • ร่วมจัดทำกิจกรรมกับนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน (เช่นการจัดสนทนาภาษาญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น)
  • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเขตหรือจังหวัดนั้นๆ
  • ช่วยตรวจการบ้าน สอบการสนทนาภาษาญี่ปุ่น
 3. จำนวน NP: 60 คน
 4. ผู้สนับสนุน : กระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 5. ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของ JFBKK และโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก

  JFBKK

  • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงจัดทำประกันภัยให้ NP
  • จัดอบรมให้อาจารย์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
   *ค่าใช้จ่ายที่ JFBKK เป็นผู้รับผิดชอบ ที่จะจ่ายให้กับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น NP,อาจารย์ของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก หรือ อพาร์ทเม้นที่เข้าพักอาศัยนั้น จะเบิกจ่ายตามระเบียบของเจแปนฟาวน์เดชั่น

   โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก
   • จัดทำตารางการสอนที่ต้องการให้ NP ร่วมสอน
   • เดินทางมารับ NP ที่กรุงเทพฯ (*JFBKK เป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง)
   • แนะนำและจัดหาที่พักที่เหมาะสม (*JFBKK เป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่า)
   • ให้ยืมและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงาน
   • ให้ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน(เช่น การต่ออายุวีซ่า,การเปิดบัญชีธนาคาร,การพาไปโรงพยาบาล ฯลฯ)

หมายเหตุ

ห้าม NP ขี่หรือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ ห้ามเดินทางออกนอกประเทศไทย ห้ามเดินทางไปยังจังหวัดสงขลา และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี)

สอบถามรายละเอียด

ติดต่อ ผู้ประสานงานโครงการ NIHONGO Partners
Email : coordinator@jfbkk.or.th

   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission