ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
"คอร์สอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น"
เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2558
     "คอร์สอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น" เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา2558 มีกำหนดการดังต่อไปนี้

หัวข้อ "การพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียน"
วิทยากร อาจารย์ประจำเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น)
วันเวลา กำหนดการดังต่อไปนี้ (เวลา 09:00 – 16:00 ทั้งสองวัน)

 
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 【ภาคกลาง】กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 【ภาคใต้】จังหวัดตรัง
วันที่ 9-10 มกราคม 2559 【ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ】จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 16-17 มกราคม 2559 【ภาคเหนือตอนล่าง】จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 【ภาคเหนือ】 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 【ภาคกลาง】กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

  1. การอบรมนี้จัดขึ้นโดยเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดการอบรมขึ้นภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี โดยการอบรมในปีการศึกษา 2558-2559 มีหัวข้อหลักคือ"การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง"ซึ่งออกแบบให้มีการเรียนรู้ครบหลักสูตร 4 หัวข้อ หากท่านเข้าร่วมอบรมครบ 3 หัวข้อขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  2. สำหรับกรุงเทพมหานคร จะมีการจัดอบรม 2 ครั้ง โดยมีเนื้อหาเดียวกัน
  3. สามารถติดตามรายละเอียดการอบรมและสถานที่จัดได้จากการประชาสัมพันธ์ในแต่ละครั้ง ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission