ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
ระเบียบการรับสมัคร
นักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2558
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลาเรียน เทอมปลาย ปีการศึกษา 2558
   คอร์สชั้นต้น (คอร์สMARUGOTOเบื้องต้น, ชั้นต้น 1, ชั้นต้น 2)
          เรียนตั้งแต่ วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 - วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559
   คอร์สระดับชั้นต้นกลาง – ชั้นกลาง – ชั้นสูง
          เรียนตั้งแต่วันวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 - วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
    วันเปิดเรียนและวันปิดเรียนของแต่ละคอร์สจะแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 
2. คอร์สที่เปิดสอน
   คอร์สที่เปิดสอนในเทอมปลาย ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังเนื่องจากยังเป็นเพียงกำหนดการ กรุณาอ้างอิง "เอกสารรายวิชาที่เปิดสอน" ที่จะเริ่มแจกในวันที่ 22 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

 
3. เวลาเรียน
จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์ : คอร์สเรียนมีทั้งแบบสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน และ 2 คาบเรียน
(ขึ้นอยู่กับแต่ละคอร์ส)
เวลาเรียน : 90 นาที หรือ 120 นาที (ขึ้นอยู่กับแต่ละคอร์ส)
โดยมีเวลาเรียนในเทอมปลาย ปีการศึกษา 2558 มีดังนี้
วันอังคาร - วันศุกร์ 18:15 - 20:15 น. และ 18:45 - 20:15 น.
วันเสาร์ ช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย
(กรุณาตรวจสอบจากเอกสารรายวิชาที่เปิดสอน)
 
4. ค่าธรรมเนียม
คอร์ส MARUGOTO เบื้องต้น 120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 19 สัปดาห์ 5,600 บาท
คอร์ส MARUGOTO ชั้นต้น 1 และ 2 120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 19 สัปดาห์ 5,700 บาท
คอร์ส MARUGOTO ชั้นต้นกลาง 1 120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 11 สัปดาห์ 3,300 บาท
คอร์ส MARUGOTO ชั้นกลาง 1-3 120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 16 สัปดาห์ 2,600 บาท
คอร์สอื่นๆ 120 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 11 สัปดาห์ 1,800 บาท
90 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 15 สัปดาห์ 1,800 บาท
 
5. ลำดับการสมัครจนถึงการลงทะเบียน
6. การรับสมัคร
วันและเวลารับสมัคร วันอังคารที่ 22 กันยายน - วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 
วันอังคาร - ศุกร์ 16:00-19:00 น. และ
วันเสาร์ 10:00-12:00 น. และ 13:30-15:30 น.
หยุดทำการวันอาทิตย์ และวันจันทร์
ไม่สามารถสมัครผ่านทางโทรศัพท์ได้ กรุณามาสมัครด้วยตนเอง
สถานที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
เอกสารที่ใช้ รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. 1 ใบ (หากไม่มีรูปมายื่น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร)
บัตรประจำตัวประชาชน
(ชาวต่างชาติใช้พาสปอร์ต หรือสำเนาถ่ายเอกสารพาสปอร์ต)
การสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น  
      ผู้สมัครทุกคนต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สที่ต้องการเรียนได้ ผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
  • คอร์ส MARUGOTO … มีการสอบและสัมภาษณ์แบบง่ายๆ ในวันสมัคร
    (สำหรับคอร์ส MARUGOTO เบื้องต้น จะทำการสัมภาษณ์ ไม่มีการสอบ)
  • คอร์สอื่นๆ … สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 )

    ผู้เรียนที่เรียนจบคอร์สภาษาญี่ปุ่นของ JF ในเทอมต้น หรือผู้ที่เคยสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ JLPT ภายใน 2 ปี สามารถขอยกเว้นการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นได้

7. ผู้ที่สามารถขอยกเว้นการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น
ผู้ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   (1) ผู้ที่มีใบประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (อายุไม่เกิน 2 ปี) โดยจะต้องนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
          ระดับชั้นสูง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2
สอบผ่านในปี 2013 - 2015
          ระดับชั้นกลาง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3
สอบผ่านในปี 2013 - 2015
          ระดับชั้นต้น-กลาง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4
สอบผ่านในปี 2013 - 2015
 
   (2) ผู้ที่เรียนจบคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ชั้นกลางและชั้นสูง เทอมต้น ปีการศึกษา 2558
   ผู้เรียนในคอร์ส MARUGOTO สามารถเรียนต่อในคอร์ส MARUGOTO ระดับที่สูงกว่าได้
    ผู้เรียนคอร์สอื่นๆ หากเลือกเรียนในระดับเดิม จะได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น หากเลือกเรียนในระดับที่สูงกว่าระดับเดิม ต้องยื่นใบสมัครใหม่ในช่วงการรับสมัคร และสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นใหม่่

8. การลงทะเบียน
    การลงทะเบียนเรียน จะเรียงตามลำดับก่อนหลัง
       คอร์ส MARUGOTO เบื้องต้น และชั้นต้น 1 … ลงทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมในวันสมัคร
       คอร์สอื่นๆ … ลงทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมในวันลงทะเบียน
      วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ลงทะเบียนรอบที่ 1 (ช่วงเช้า ลงทะเบียนได้เพียง 1 คอร์ส) และ
ลงทะเบียนรอบที่ 2 (ช่วงบ่าย ลงทะเบียนกี่คอร์สก็ได้ ในคอร์สที่ยังไม่เต็ม)
      วันอังคารที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 (ลงทะเบียนเสริม ลงทะเบียนกี่คอร์สก็ได้ ในคอร์สที่ยังไม่เต็ม)
    โดยลงทะเบียนด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ (สำหรับผู้ที่ได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้ในวันที่ยื่นใบสมัคร รายละเอียดอื่นๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร)
อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดคอร์สเรียนที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึงครึ่งของจำนวนที่เปิดรับ โดยจะคืนค่าธรรมเนียมและค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

9. กำหนดการรับสมัคร จนถึงวันเปิดเรียน

คลิ้กเพื่อขยายภาพ
 
10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
     ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ 10110
     โทรศัพท์ 0-2261-7500-4 (เวลา 15.30 - 20.00น.)
     โทรสาร 0-2261-7505
     เว็บไซต์ http://www.jfbkk.or.th/ หรือ https://www.facebook.com/jfkouzabkk
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission