Japanese Language
 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่น
สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทยในระดับมัธยมศึกษาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยเริ่มเปิดการอบรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2558

          ผู้เข้าอบรมจะต้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หลังจากจบการอบรมแล้ว วัตถุประสงค์ของการอบรมนี้จะเน้นพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นด้านการสื่อสาร ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้สอบผ่านการสอบวัดระดับ N3

          อนึ่ง ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าร่วมการอบรมจนสอบผ่าน N3 ได้ไม่เกินจำนวน 3 ครั้งภายในเวลา 3 ปีนับจากการอบรมครั้งแรก

          การอบรมครั้งที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 นี้ จะรับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน หมดเขตส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. รายละเอียดโครงการ

  2. ใบสมัครเข้าอบรม
   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission