Japanese Language
 

Japanese Teacher Camp 2015

หัวข้อ : "Love Care Share : ใส่ใจในสังคม! คำนึงถึงสิ่งที่พวกเราควรกระทำ
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ The Japan Foundation,Bangkok
ผู้ให้การสนับสนุน : Kamenori Foundation
จุดประสงค์ :
1. เรียนรู้วิธีการสอนแบบProject Based Learning
2. นำความรู้ที่ได้รับมาออกแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน และออกแบบการจัดค่ายภาษาญี่ปุ่น
3. เรียนรู้การเป็น facilitator ของค่ายนานาชาติภาษาญี่ปุ่น
4. คัดเลือกครูชาย 1คน ครูหญิง 1 คนเข้าร่วม「にほんご人フォーラム」(JS Forum)ที่จัดที่ ประเทศมาเลเซียในปี2015 และประเทศอื่นๆ เช่นญี่ปุ่น
สถานที่ : ชวาลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม
วันเวลา : 2-7 เมษายน 2015 ( 2 เมย. ลงทะเบียน ค่ายเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมย.)
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : - เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฯจะเป็นผู้คัดเลือกตัวแทน ตามบัญชี แนบท้าย(56คน) ผู้ที่เข้าค่ายจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณตั้งแต่ระดับ N4 เป็นต้นไป และสอน ภาษาญี่ปุ่นเป็นโปรแกรมศิลป์ภาษาญี่ปุ่น หรือวิชาแผนฯ
- นักเรียนทุนสพฐ.รุ่นที่1 จำนวน 50 คน
ค่าใช้จ่าย : สพฐ.รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
วิทยากร : ผศ.ดร.ดวงใจ จงธนากร (Patumwan Demonstration School)
ธีรัช ล้อมศรี (Lampang Kanlayanee School)
NAKAO Yuki (The Japan Foundation,Bangkok)
ประภา แสงทองสุข (The Japan Foundation,Bangkok)
เอกสารที่ต้องส่ง : โรงเรียนที่เป็นศูนย์ฯรวบรวมส่งไฟล์เอกสารต่อไปนี้มาที่ Teacher Camp JF jftc2015@gmail.com
นักเรียนทุนสพฐ.รุ่นที่1 ส่งโดยตรงที่ Teacher Camp JF
jftc2015@gmail.com
          1.ใบสมัคร
          2.ใบงานที่ให้ทำก่อนเข้าค่าย (Pre-Task)
               1.เรียนรู้ว่าในสังคมมีผู้คนเช่นไรบ้าง
                     ① เขียนว่าใน1วันเจอใครบ้าง คนนั้นเป็นอะไรกับตัวเอง หรือมีอาชีพอะไร
                     ② เขียนว่าใน1อาทิตย์ได้รับความช่วยเหลือจากใครบ้าง
                     ③ เขียนว่าตนเองสามารถช่วยเหลือใครได้บ้าง
               2. สืบค้นเรื่องผู้สูงวัยกัน
                     ① ถ่ายรูปสิ่งของหรือการบริการที่สะดวกสำหรับผู้สูงวัย และเขียนอธิบาย
                     ② รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงวัยในประเทศตนเองจากอินเตอร์เน็ตหรือหนังสือ
                     ③ สัมภาษณ์คนสูงวัยรอบๆตัวและรวมรวบข้อมูลนั้น
หมดเขตรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2015
หมายเหตุ ขอให้ print เอกสารและนำ "ใบงานที่ให้ทำก่อนเข้าค่าย(Pre-Task)" ติดตัวมาค่ายด้วย
             สำหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และแว่นตาว่ายน้ำ (ใช้ในกิจกรรมทดลองเป็นผู้สูงวัย)
             ขอให้นำติดตัวมาด้วย

   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission