ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่น
ในโครงการสัมมนาสัญจร ณ จังหวัดพิษณุโลก

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการสัมมนาสัญจรตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม กรุณากรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 สำหรับการสมัครทางอีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วย และกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า "Pitsanulok Kenshu 2015" ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th ส่วนท่านที่สมัครทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาทางอีเมล (ทุกท่าน) ภายในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558

          อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียงจึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 
หัวข้อ คิดวิเคราะห์การเรียนการสอนแบบ Team Teaching
- นำข้อดีของอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นมาปรับใช้ในการสอนแบบ Team Teaching
- เรียนรู้พร้อมยกตัวอย่างวิธีการสอนแบบ Team Teaching
- ทดลองสาธิตการสอนแบบ Team Teaching ระหว่างอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
*อนึ่ง เนื้อหาการสัมมนาในครั้งนี้แตกต่างจากคอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 48 (มีเนื้อหาบางส่วนที่ซ้ำกัน)
**ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการสัมมนา มีแปลสรุปเป็นภาษาไทยในบางช่วง
   
วิทยากร อาจารย์ Sato Goro
(อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
อาจารย์ อาภาพร เนาสราญ
(อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
   
วันเวลา วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.
(พักเที่ยง 12.00-13.00)
วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
   
สถานที่ โรงแรมท็อปแลนด์
เลขที่ 68/33 ต.ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
โทร. (055) 247-800
Homepage: http://www.toplandhotel.com/
   
คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษา ชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของ สถาบันอุดมศึกษา (ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรีกาญจนบุรี พิษณุโลก)
   
ค่าอบรม ฟรี ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าอาหารกลางวันบางส่วน ในการอบรมครั้งนี้ค่าอาหารกลางวันท่านละ 200 บาท / การจัดสัมมนา
   
ที่ส่งใบสมัคร ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร
เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม        คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
 
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission