Japanese Language
 

โครงการ NIHONGO Partners


โครงการ NIHONGO Partners


โครงการ NIHONGO Partners

เป้าหมาย
โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดส่ง NIHONGO Partners ชาวญี่ปุ่น(ต่อไปนี้จะเรียกว่า NP) ไปประจำยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อทำหน้าที่เป็นครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่การช่วยสอน เป็นคู่สนทนาในชั้นเรียน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน อีกทั้งตัว NP เองก็ยังจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของไทย เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่น

รายละเอียดโครงการ

 1. หน้าที่หลักของ NP
  • ให้ความร่วมมือกับอาจารย์คนไทยในการสอนในชั้นเรียน
  • ช่วยจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
  • ร่วมจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน
   (เช่นการจัดสนทนาภาษาญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น)
  • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ของเขตหรือจังหวัดนั้นๆ

 2. ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่าย
       JFBKK
  • คัดเลือก NP ในประเทศญี่ปุ่น / คัดเลือกโรงเรียนไทยที่จะส่งPartnerไปปฏิบัติหน้าที่
  • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นไปยังโรงเรียน / จากโรงเรียนกลับไปยังประเทศญี่ปุ่น
  • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงจัดทำประกันภัยให้ NP
  • จัดอบรมให้อาจารย์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       *ค่าใช้จ่ายต่างๆจะเบิกจ่ายตามระเบียบของเจแปนฟาวน์เดชั่น

 3.      โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
  • จัดทำตารางการสอนที่ต้องการให้ NP ร่วมสอน
  • เดินทางมารับ NP ที่กรุงเทพฯ (*JFBKK เป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง)
  • แนะนำและจัดหาที่พักที่เหมาะสม (*JFBKK เป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่า)
  • ให้ยืมและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงาน
  • ให้ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน(เช่น การต่ออายุวีซ่า,การเปิดบัญชีธนาคาร,การพาไปโรงพยาบาล ฯลฯ)

NIHONGO Partners รุ่นที่ 1

NP รุ่นที่1นั้น เดินทางมาถึงประเทศไทย และได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • จำนวน 29 คน
 • ปฏิบัติงานระหว่าง กันยายน 2557 – มีนาคม 2558
 • มีทั้งชายหญิง อายุ 20 - 69 ปี
 • มีความสามารถพิเศษและประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น เคยเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น ร้องเพลงเก่ง มีทักษะการเล่นฟุตบอล สอนทำอาหารญี่ปุ่นได้ เป็นต้น

ภูมิภาคที่จัดส่ง


NIHONGO Partners รุ่นที่ 2

ช่วงเวลา
          พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559

กลุ่มเป้าหมาย
          กระทรวงศึกษาธิการและเจแปนฟาวน์เดชั่นจะทำการคัดเลือกโรงเรียนที่มาจากกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 • โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โรงเรียนในกลุ่มสาธิต
 • โรงเรียนเอกชน
 • โรงเรียนในกลุ่มอาชีวะศึกษา

ขั้นตอนการคัดเลือกโรงเรียน


คลิกเพื่อขยายภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ ผู้ประสานงานโครงการ Nihongo Partners
The Japan Foundation Bangkok
Email : coordinator@jfbkk.or.th

   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission