ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 47
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดคอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 47 ในเดือนเมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
สถานที่อบรม ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตร ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
การสมัคร กรอก แบบฟอร์มใบสมัคร และส่งกลับมายังฝ่ายภาษาญี่ปุ่นทางไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมล jldseminar@jfbkk.or.th โดยใส่ชื่อหัวข้อว่า「Shuuchuu Kenshuu Apr 2014」 หรือนำส่งด้วยตนเอง ภายในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557
* ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น จะส่งออกใบตอบรับ ไปยังท่านทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล (อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 หากท่านไม่ได้รับการตอบรับภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนการอบรม กรุณาติดต่อกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นโดยด่วน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
** อนึ่ง คอร์สอบรมนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รายละเอียดของคอร์ส
①   คอร์สวิธีการสอนสำหรับอาจารย์ชาวไทย (วันที่ 21-25 เมษายน 2557)
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ 3 หรือ N4 เป็นต้นไป
เนื้อหา : เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. ความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น 2. การวิเคราะห์ตำราชั้นต้นพร้อมแนะนำกิจกรรม หรือสื่อประกอบที่ใช้สอนเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 3. ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับมาออกแบบการสอน (งานกลุ่ม) รายละเอียดเนื้อหามีดังต่อไปนี้
  1. รูปประโยคเงื่อนไข「と、たら、なら、ば」 โดยผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
  2. การตีความ「vている」ในความหมายต่างๆ และหลักการตีความ โดยรศ.ดร.บุษบา บรรจงมณี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. การให้และการรับ「あげる、くれる、もらう」โดยผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม จากสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
  4. การอ่าน โดยดร.อัษฎายุทธ ชูศรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. การสนทนา โดยอาจารย์ Michiko IMAI จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  6. การสอนตัวอักษรคะตะคะนะ โดยอาจารย์อาภาพร เนาสราญ จากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  7. การวิเคราะห์ตำราชั้นต้นและแนะนำกิจกรรมหรือสื่อประกอบใน (1)-(3) โดยอาจารย์ประภา แสงทองสุข จากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
②  คอร์สวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น (วันที่ 28-30 เมษายน 2557)
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่น และผู้สอนชาวไทยที่สนใจ
*อนึ่ง ใช้ภาษาญี่ปุ่นตลอดการสัมมนา ไม่มีล่ามแปล
หัวข้อ : การสอนไวยากรณ์ในช่วงปลายของระดับต้น
เนื้อหา : ทบทวนความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อผู้สอนที่มีภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ เพื่อนำไปใช้สอนในสถานการณ์จริง โดยมีรายละเอียดวิชาดังนี้
「助詞」「動詞の分類」 (佐藤五郎JFBKK専任講師)
「テンス・アスペクト」「使役」「モダリティー(依頼、命令、指示等)」
  (阿部洋子JFBKK専任講師)
「指導案作成・発表」 (阿部洋子・佐藤五郎JFBKK専任講師)
อนึ่ง * ท่านสามารถสมัคร 2 คอร์สต่อเนื่องกันได้ (อบรมตั้งแต่เวลา 08.45-16.10 น.)
* ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดคอร์สในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 10 ท่าน
* ท่านสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อนึ่ง ผู้เข้าอบรมจะต้องดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายกับ หน่วยงานต้นสังกัดเอง
* ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับที่พักได้ที่ คุณนันทา ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2261-7500-4 โทรสาร 0-2261-7505
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission