ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF
เทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2557
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

     ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คอร์สที่เปิดสอน
   คอร์สที่เปิดสอนในเทอมต้น ปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังเนื่องจากยังเป็นเพียงกำหนดการ กรุณาอ้างอิง “เอกสารรายวิชาที่เปิดสอน” ที่จะเริ่มแจกในวันที่ 22 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

ระดับ ผลสอบวัดระดับ คอร์สที่คาดว่าจะเปิดสอน
ระดับต้น - MARUGOTO (ระดับเบื้องต้น)
ระดับต้น-กลาง N5-N4 MARUGOTO (ระดับต้นกลาง)・รวมทักษะ ・คันจิ ・การออกเสียง
ระดับกลาง N2-N3 ไวยากรณ์・การอ่าน・คันจิ・การฟัง・การสนทนา・การแปล・การออกเสียง
ระดับสูง N1-N2 ไวยากรณ์・การอ่าน・คันจิ・การแปล・ญี่ปุ่นปัจจุบัน・การออกเสียง

2. ระยะเวลาเรียน

ปีการศึกษา 2557 เทอมต้น วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 - วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557
รวม 15 สัปดาห์
  เทอมปลาย วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 - วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
รวม 15 สัปดาห์

※ คอร์สMARUGOTO (ระดับเบื้องต้น) เรียนตั้งแต่ วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 รวม 19 สัปดาห์
※ลงทะเบียนใหม่ทุกเทอม ผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อในเทอมปลายต้องมาลงทะเบียนใหม่ในเทอมปลายด้วย

3. เวลาเรียน

จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์ : คอร์สเรียนมีทั้งแบบสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน และ 2 คาบเรียน (ขึ้นอยู่กับแต่ละคอร์ส)
เวลาเรียน : คาบเรียน 1 ครั้ง มีเวลาเรียน 90 นาที หรือ 120 นาที โดยตารางเรียนในเทอมต้น ปี การศึกษา 2557 มีดังนี้
     วันอังคาร - วันศุกร์ 18:15-20:15 น. และ 18:45-20:15 น.
     วันเสาร์ 9:30-11:30 น. /10:00-11:30 น./12:30-14:30 น./ 13:00-14:30 น./14:45-16:15 น.

4. ค่าธรรมเนียม

คอร์ส MARUGOTO 120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 19 สัปดาห์ 4,900 บาท
  120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 11 สัปดาห์ 3,800 บาท
คอร์สอื่นๆ 120 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 10 สัปดาห์ 1,300 บาท
  90 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 15 สัปดาห์ 1,300 บาท

5. การรับสมัคร

วันและเวลารับสมัคร วันจันทร์ที่ 21 เมษายน - วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 
วันจันทร์ - ศุกร์ 16:00-19:00 น. และ วันเสาร์ 10:00-12:00 น. 13:30-15:30 น.
หยุดทำการวันอาทิตย์ วันพฤหัสบดีที่ 1 และวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557
ไม่สามารถสมัครผ่านทางโทรศัพท์ได้ กรุณามาสมัครด้วยตนเอง
   
สถานที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
   
เอกสารที่ใช้ รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. 1 ใบ (หากไม่มีรูปมายื่น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร)
บัตรประจำตัวประชาชน (ชาวต่างชาติใช้พาสปอร์ต)
   
การสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น
     ผู้สมัครทุกคนต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สที่ต้องการเรียนได้ ผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
คอร์ส MARUGOTO สำหรับคอร์ส MARUGOTO ชั้นต้นกลางสอบข้อสอบเขียนและสัมภาษณ์แบบง่ายๆ ในวัน สมัคร
คอร์สอื่นๆ สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557 )
     ผู้เรียนที่เรียนจบคอร์สภาษาญี่ปุ่นของ JF ในเทอมปลาย หรือผู้ที่เคยสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ JLPT ภายใน 2 ปี สามารถขอยกเว้นการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ กรุณาอ่านรายละเอียดในข้อ 6. การคัดเลือกผู้สมัคร

6. ผู้ที่สามารถขอยกเว้นการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น
   ผู้ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
(1) ผู้ที่มีใบประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (อายุไม่เกิน 2 ปี) โดยจะต้องนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
           ระดับชั้นสูง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2
สอบผ่านในปี 2012, 2013
  ระดับชั้นกลาง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3
สอบผ่านในปี 2012, 2013
  ระดับชั้นต้น-กลาง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4
สอบผ่านในปี 2012, 2013
(2) ผู้ที่เรียนจบคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ชั้นกลางและชั้นสูง เทอมปลาย ปีการศึกษา 2556
ผู้เรียนในคอร์ส MARUGOTO สามารถเรียนต่อในคอร์ส MARUGOTO ระดับที่สูงกว่าได้
ผู้เรียนคอร์สอื่นๆ หากเลือกเรียนในระดับเดิม จะได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น หากเลือกเรียนในระดับที่สูงกว่าระดับเดิม ต้องยื่นใบสมัครใหม่ในช่วงการรับสมัคร รายละเอียดอื่นๆ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร

7. การลงทะเบียน
การลงทะเบียนเรียน จะเรียงตามลำดับก่อนหลัง
     คอร์ส MARUGOTO … ลงทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมในวันสมัคร

     คอร์สอื่นๆ … ลงทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมในวันลงทะเบียน         

          วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 ลงทะเบียนรอบที่ 1 (ช่วงเช้า ลงทะเบียนได้เพียง 1 คอร์ส) และ                           ลงทะเบียนรอบที่ 2 (ช่วงบ่าย ลงทะเบียนกี่คอร์สก็ได้)
          วันอังคารที่ 20 – วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 (ลงทะเบียนเสริม ลงทะเบียนกี่คอร์สก็ได้)
     โดยลงทะเบียนด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ (สำหรับผู้ที่ได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้ในวันที่ยื่นใบสมัคร รายละเอียดอื่นๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร)
     ※ อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดคอร์สเรียนที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึงครึ่งของจำนวนที่เปิดรับ โดยจะคืน
         ค่าธรรมเนียมและค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

8. กำหนดการรับสมัคร จนถึงวันเปิดเรียน


คลิ้กที่รูปเพื่อขยายภาพ

9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   อาจารย์Otake อาจารย์ฑริกติมา หรือ คุณชาญชัย
   ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
   ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ 10110
   โทรศัพท์ 0-2261-7500-4 (เวลา 15.30 - 20.00น.)
   โทรสาร 0-2261-7505
   เว็บไซต์ http://www.jfbkk.or.th/ หรือ https://www.facebook.com/jfkouzabkk

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission