ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่น
ในโครงการ Sakura Network ณ จังหวัดเชียงใหม่

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับกลุ่มสมาชิกหลัก Sakura Network แห่งประเทศไทย (ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัย ขอนแก่น สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม กรุณากรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) และส่งกลับมาที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สำหรับการสมัครทางอีเมลโปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วย และกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า ChiangmaiKenshu 2014ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th ส่วนท่านที่สมัครทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วยและฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมอบรมทางอีเมล(ทุกท่าน) ภายในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

          อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่งและเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียง จึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

หัวเรื่องที่ 1
การดีไซน์รูปแบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Learning)
หัวเรื่องที่ 2
การสอนคันจิ *ในหัวเรื่องที่ 2 บรรยายเป็นภาษาไทย
   
วิทยากร
Professor Yoko TATEOKA,
Graduate School of Japanese Applied Linguistics, Waseda University

อาจารย์ประภา แสงทองสุข
(อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
 
วันเวลา
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
09.00 - 12.00 น. การดีไซน์รูปแบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Learning) โดย Professor Yoko TATEOKA
13.00 - 16.00 น. การสอนคันจิ โดย อ.ประภา แสงทองสุข
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
09.00 – 11.00 น. การสอนคันจิ โดย อ.ประภา แสงทองสุข
11.00 – 16.00 น. การดีไซน์รูปแบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Learning) โดย Professor Yoko TATEOKA
 
สถานที่
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
เลขที่ 21 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร : (053) 224-333 แฟกซ์ : (053) 224-493
http://www.lotuspskhotel.com
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษา ชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของ สถาบันอุดมศึกษา (ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์)
 
ค่าอบรม
ฟรี ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าอาหารกลางวันบางส่วน ในการอบรมครั้งนี้ค่าอาหารกลางวันท่านละ 200 บาท / 2 วัน
 
ที่ส่งใบสมัคร
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission