ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่น
ในโครงการ Sakura Network ณ จังหวัดพิษณุโลก

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ กลุ่มสมาชิกหลัก Sakura Network แห่งประเทศไทย (ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม กรุณากรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 สำหรับการสมัครทางอีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วย และกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า PitsanulokKenshu 2014 ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.thส่วนท่านที่สมัครทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาทางอีเมล (ทุกท่าน) ภายในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557

          อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียงจึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

หัวเรื่องที่ 1
"รูปและสำนวนในระดับต้นที่พบเจอในการสื่อสาร : การใช้ภาษาญี่ปุ่นของชาวไทย"
หัวเรื่องที่ 2
"กิจกรรมการสอนเขียนให้สนุก –ขั้นตอนการปรับให้เข้ากับผู้เรียน และเป้าหมาย-"
หัวเรื่องที่ 3
"ภาคปฏิบัติของการสอนแบบรวมทักษะ"
   
วิทยากร
รศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบุรณะกิจ คะตะกิริ
(อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาจารย์โอทานิ ซึคาสะ
(ที่ปรึกษาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย)
 
วันเวลา
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557
09.00 - 12.00 น. "กิจกรรมการสอนเขียนให้สนุก –ขั้นตอนการปรับให้เข้ากับผู้เรียน และเป้าหมาย-" (อ.โอทานิ)
13.00 - 16.00 น. รูปและสำนวนในระดับต้นที่พบเจอในการสื่อสาร : การใช้ภาษาญี่ปุ่นของชาวไทย (อ.กนกวรรณ)
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557
09.00 – 12.00 น. "ภาคปฏิบัติของการสอนแบบรวมทักษะ" (อ.โอทานิ)
13.00 – 15.00 น. รูปและสำนวนในระดับต้นที่พบเจอในการสื่อสาร : การใช้ภาษาญี่ปุ่นของชาวไทย (อ.กนกวรรณ)
 
สถานที่
โรงแรมท็อปแลนด์ เลขที่ 68/33 ต.ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
โทร. (055) 247-800
Homepage: http://www.toplandhotel.com/
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษา ชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของ สถาบันอุดมศึกษา (ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กาญจนบุรี ตาก ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี พิษณุโลก)
 
ค่าอบรม
ฟรี ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าอาหารกลางวันบางส่วน ในการอบรมครั้งนี้ค่าอาหารกลางวันท่านละ 200 บาท / 2 วัน
 
ที่ส่งใบสมัคร
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรสาร 0-2261-7505 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
หมายเหตุ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ท่านทราบก่อนการอบรมทาง อีเมล โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ ชัดเจน
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission