ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่น
ในโครงการ Sakura Network ณ จังหวัดตรัง

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับกลุ่มสมาชิกหลัก Sakura Network แห่งประเทศไทย (ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัย ขอนแก่น สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม กรุณากรอกใบสมัครที่แนบมานี้และส่งกลับมาที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ท่านที่สมัครทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย ส่วนการสมัครทางอีเมลนั้น กรุณาดูรายละเอียดจากทางเว็บไซต์ http://www.jfbkk.or.th และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมอบรมทางอีเมล(ทุกท่าน) ภายในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556

          อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่งและเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียง จึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

หัวเรื่องที่ 1
การดีไซน์รูปแบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Learning)
หัวเรื่องที่ 2
การสอนคันจิ
*ในหัวเรื่องที่ 2 บรรยายเป็นภาษาไทย
   
วิทยากร
Professor Yoko TATEOKA,
Graduate School of Japanese Applied Linguistics,
Waseda University

อาจารย์ประภา แสงทองสุข
(อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
 
วันเวลา
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556
09.00 - 12.00 น. การดีไซน์รูปแบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
(Peer Learning)
โดย Professor Yoko TATEOKA
13.00 - 16.00 น. การสอนคันจิ โดย อ.ประภา แสงทองสุข
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556
09.00 – 12.00 น. การดีไซน์รูปแบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
(Peer Learning)
โดย Professor Yoko TATEOKA
13.00 – 15.00 น. การสอนคันจิ โดย อ.ประภา แสงทองสุข
 
สถานที่
ห้องธนาสรร โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
69/8 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทร : (075) 211-211, (075) 223-223
http://www.thumrin-thana.com/
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษา ชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของ สถาบันอุดมศึกษา (ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
 
ค่าอบรม
ฟรี ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าอาหารกลางวันบางส่วน
ในการอบรมครั้งนี้ค่าอาหารกลางวันท่านละ 200 บาท / 2 วัน
 
ที่ส่งใบสมัคร
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรสาร 0-2261-7505 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission