ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
ขอเชิญส่งบทความลงในวารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ฉบับที่ 11

     ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านส่งบทความวิชาการลงเผยแพร่ในวารสารเจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์ในเดือนกันยายน 2557

 1. วัตถุประสงค์
       เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย และผู้ที่วิจัยเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านบทความวิชาการ หรือรายงานการปฏิบัติจริงและรายงานผลการสำรวจ พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและการวิจัยเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 2. คุณสมบัติ
       เป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการทางการศึกษาภาษาญี่ปุ่น หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย

 3. เนื้อหา
  (1) การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
  (2) การวิจัยเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 4. ภาษาที่ใช้
  บทความ : ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาไทย
  บทคัดย่อ : จะต้องส่งบทคัดย่อ 2 ภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย หรือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

 5. ประเภทของงานวิจัยและจำนวนหน้า
  (1) บทความวิชาการ
       บทความแสดงผลการวิจัยของผู้เขียนที่ศึกษาเพิ่มเติมจากบทความวิชาการหรืองานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระพร้อมข้อมูลประกอบอย่างละเอียด ระบุหัวข้อเรื่องในการวิจัยไว้อย่างชัดเจน วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการวิจัย
       ความยาวของบทความเมื่อรวมรูปภาพและกราฟแล้ว ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 สำหรับบทความภาษาญี่ปุ่น เขียนเป็นแนวนอน โดย 1 หน้ามี 33 บรรทัด บรรทัดละ 43 ตัวอักษร สำหรับบทความภาษาไทย กำหนดจำนวนบรรทัดให้เท่ากับบทความภาษาญี่ปุ่น
  (2) รายงานการปฏิบัติจริงและรายงานผลการสำรวจ
       รายงานการปฏิบัติจริง คือรายงานผลการปฏิบัติจริงในการเรียนการสอน โดยระบุรายละเอียดให้เห็นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เนื้อหาสาระในการปฏิบัติจริงจะต้องสามารถเผยแผ่และใช้เป็นแหล่งข้อมูลร่วมกันได้อย่างกว้างขวาง
       รายงานผลการสำรวจ คือรายงานผลการสำรวจข้อมูลทางด้านภาษา, การสำรวจเอกสารและงานวิจัยที่ผ่านมา, หรือการวิเคราะห์สภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน รวมถึงการสำรวจหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการสำรวจ, วิธีการขั้นตอน, รวมถึงการวิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างเหมาะสมเที่ยงตรง
       ความยาวของรายงานการปฏิบัติจริงและรายงานผลการสำรวจ เมื่อรวมรูปภาพและกราฟแล้วไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 สำหรับบทความภาษาญี่ปุ่น เขียนเป็นแนวนอน โดย 1 หน้ามี 33 บรรทัด บรรทัดละ 43 ตัวอักษร สำหรับบทความภาษาไทย กำหนดจำนวนบรรทัดให้เท่ากับบทความภาษาญี่ปุ่น
  (3) บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย
       บันทึกเกี่ยวกับการค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ การหยิบยกหัวข้อเรื่องวิจัยใหม่ขึ้นมานำเสนอ หรือ การยกตัวอย่างกรณีศึกษาบางกรณี ซึ่งระบุเนื้อหาสาระไว้อย่างชัดเจน และสามารถนำไปวิจัยต่อให้เป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าได้
       ความยาวของบันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย เมื่อรวมรูปภาพและกราฟแล้วไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ A4 สำหรับบทความภาษาญี่ปุ่น เขียนเป็นแนวนอน โดย 1 หน้ามี 33 บรรทัด บรรทัดละ 43 ตัวอักษร สำหรับบทความภาษาไทย กำหนดจำนวนบรรทัดให้เท่ากับบทความภาษาญี่ปุ่น

 6. รายละเอียด
       สำหรับผู้ที่สนใจโปรดติดต่อขอรับ "รายละเอียดการเขียนบทความ(ฉบับที่ 11)" และ "ใบสมัคร(ฉบับที่ 11)" ได้ที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ หรือ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 7. สิ่งที่ต้องส่งและวิธีส่ง
       สิ่งที่ต้องส่ง ประกอบด้วย
  1. ตัวบทความ (ตามระเบียบที่กำหนด)
  2. บทคัดย่อ (บทคัดย่อ 2 ภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย หรือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ สำหรับบทความภาษาญี่ปุ่น เขียนเป็นแนวนอนไม่เกิน 10 บรรทัด บรรทัดละ 43 ตัว สำหรับบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดจำนวนบรรทัดให้เท่ากับบทความภาษาญี่ปุ่น )
  3. ใบสมัคร (กรอกรายละเอียดที่ระบุในข้อ (1)-(3) ข้างใต้นี้ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด สำหรับบทความที่มีผู้เขียนร่วม ให้กรอกใบสมัครคนละใบตามจำนวนของผู้เขียน)
   1. ชื่อผู้เขียนและต้นสังกัด
   2. สถานที่ติดต่อ (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล)
   3. ชื่อบทความ (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย หรือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) , ประเภทของงานวิจัย

       วิธีส่ง มีรายละเอียดดังนี้
  • ส่งเอกสารข้างต้นมายังกองบรรณาธิการทางอีเมล โดยระบุชื่อเรื่องอีเมลว่า ‘ส่งบทความ วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น ฉบับที่ 11’
  • ตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่จะจัดส่ง ตามรายละเอียดข้างใต้นี้
   (1)「本文 ชื่อสกุล(เขียนด้วยอักษรโรมาจิตัวพิมพ์ใหญ่)」 ตัวอย่าง:本文 SATO
   (2)「要旨 ชื่อสกุล(เขียนด้วยอักษรโรมาจิตัวพิมพ์ใหญ่)」 ตัวอย่าง:要旨 SATO
   (3)「提出用紙 ชื่อสกุล(เขียนด้วยอักษรโรมาจิตัวพิมพ์ใหญ่)」ตัวอย่าง:提出用紙 SATO
   *สำหรับผู้เขียนชาวไทย ให้ตั้งชื่อไฟล์ด้วยชื่อจริง ตัวอย่าง:本文 NARISARA
  • ในกรณีที่กองบรรณาธิการไม่สามารถเปิดไฟล์ที่ส่งมาได้ หรือตัวอักษรในบทความไม่สมบูรณ์ กองบรรณาธิการจะขอให้เจ้าของบทความบันทึกไฟล์ข้อมูลลงใน CD-R หรือ USB แล้วจัดส่งมาให้เพิ่มเติม
  • ในกรณีที่ไม่สามารถส่งเอกสารทางอีเมลได้ กองบรรณาธิการยินดีรับเอกสารที่ส่งมาทางไปรษณีย์ โดยเจ้าของบทความจะต้องปริ้นเอกสารทุกฉบับใส่ลงในซองจดหมายโดยไม่พับ พร้อมทั้งแนบไฟล์ข้อมูลที่บันทึกลงใน CD-R หรือ USB มาพร้อมกันด้วย

 8. การแจ้งผลผ่าน/ไม่ผ่าน
       กองบรรณาธิการจะแจ้งผลให้ทราบว่าบทความของท่านจะได้รับการพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารเจแปนฟาวน์เดชั่นหรือไม่ ภายใน 3 เดือนหลังจากวันหมดเขตรับสมัคร

 9. วันหมดเขตรับสมัคร
       ส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงกองบรรณาธิการ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภายในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ( สำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ จะต้องส่งให้ถึงกองบรรณาธิการภายในวันและเวลาที่กำหนด)

 10. อื่น ๆ
  1. ต้นฉบับบทความที่ส่งเข้ามา จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ยกเว้นว่าเป็นการรวบรวมผลงานที่ได้เสนอในการประชุมทางวิชาการ
  2. กองบรรณาธิการจะส่งต้นฉบับบทความให้เจ้าของบทความตรวจปรู้ฟ 2 ครั้ง ซึ่งในขั้นของการตรวจทานนี้ ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบทความที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนเนื้อหาที่แตกต่างไปจากต้นฉบับเดิม ยกเว้นเฉพาะในกรณีของการแก้ไขการสะกดคำ, การเว้นวรรค, และสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น
  3. กองบรรณาธิการจะไม่คืนทั้งต้นฉบับบทความ, CD-R, USB ให้เจ้าของบทความ
  4. กองบรรณาธิการจะส่งวารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จำนวน 2 เล่ม ให้กับเจ้าของบทความ (สำหรับบทความที่มีผู้เขียนร่วม ผู้เขียนแต่ละท่านจะได้รับวารสารจำนวนคนละ 2 เล่มเช่นกัน)
  5. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารจะได้รับการนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  6. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 11. ติดต่อสอบถามระเบียบการเขียนและการจัดส่งเอกสารได้ที่
  กองบรรณาธิการ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ติดต่อ โกะโร ซาโต sato@jfbkk.or.th (สำหรับบทความภาษาญี่ปุ่น)
  นริศรา ทองมี narisara@jfbkk.or.th (สำหรับบทความภาษาไทย)
  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร 159 ถนนสุขุมวิท 21
  คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ 02-261-7500-4 โทรสาร 0-2261-7505

 12. ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการเขียนบทความ ได้จากลิงค์ข้างใต้นี้
  1. ข้อปฏิบัติในการเขียนบทความ ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาไทย
  2. ใบสมัคร
  3. ตัวอย่างวิธีการเขียนบทความ
  4. ตัวอย่างวิธีการเขียนบทคัดย่อ
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission