ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่นวันศุกร์
ประจำปีการศึกษา 2556 เทอมปลาย

          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดรับสมัครผู้เรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เทอมปลาย ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ เพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับN4
เนื้อหา ทบทวนและฝึกฝนการใช้ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นในสี่ทักษะ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)อย่างสมดุล หมายเหตุ คอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สติวเพื่อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
คุณสมบัติผู้สมัคร อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสอบผ่านข้อสอบวัดระดับ ความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับN5 ทั้งนี้ผู้สอบผ่านระดับN4ก็สามารถเข้าเรียนได้ *คอร์สนี้เปิดสำหรับอาจารย์ที่ผ่านการอบรมครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษารุ่นที่ 16 ของเจแปนฟาว์นเดชั่นเป็นหลัก
ระยะเวลา เริ่มวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
(*มีโอกาสปิดคอร์สเร็วกว่ากำหนด)
เวลาอบรม เรียนเต็มวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. และ 12.30-15.00 น.
วิทยากร อาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
วันปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 แจ้งผลทางโทรศัพท์ประมาณปลายเดือนตุลาคม
หมายเหตุ
  1. ทางฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาว์นเดชั่น กรุงเทพฯ จะไม่จัดคอร์สการเรียน ในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 8 คน

  2. คอร์สวันศุกร์นี้จะเปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง เทอมต้นและเทอมปลาย ในกรณีที่อาจารย์ไม่สะดวกมาเรียนในเทอมต้น อาจารย์สามารถสมัครเรียน ในเทอมปลายได้
    ** (ใบประกาศนียบัตรจะออกให้ในแต่ละเทอม)

ระเบียบปฏิบัติระหว่างการอบรมมีดังนี้

  1. อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมในคอร์สนี้ต้องลงชื่อในใบลงชื่อทุกครั้งที่มาเข้ารับการอบรม
  2. อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมต้องยื่นใบลาทุกครั้งในการลากิจหรือลาป่วย
  3. อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมในคอร์สนี้จะต้องมีเวลาเรียนมากกว่า 80% และสอบผ่านจึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร
ตารางเรียนคอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่นวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา2556 เทอมปลาย
第1回 11月1日
第2回 11月8日
第3回 11月15日
第4回 11月22日
第5回 11月29日
第6回 12月6日
第7回 12月13日
第8回 12月20日
第9回 1月10日
第10回 1月17日
第11回 1月24日
第12回 月31日
第13回 2月7日
第14回 2月14日
第15回 2月 21日
(*มีโอกาสปิดคอร์สเร็วกว่ากำหนด)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission