ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดคอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ในเดือนตุลาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานที่อบรม ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตร ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
   
การสมัคร กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่แนบมานี้ และส่งกลับมายังฝ่ายภาษาญี่ปุ่นทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือนำส่งด้วยตนเอง ภายในวันพุธที่ 25 กันยายน 2556
* ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น จะส่งออกใบตอบรับ ไปยังท่านทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล (อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้) ภายในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 หากท่านไม่ได้รับการตอบรับภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนการอบรม กรุณาติดต่อกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นโดยด่วน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
** อนึ่ง คอร์สอบรมนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดาวน์โหลดใบสมัคร
   
รายละเอียดของคอร์ส

(1) คอร์สภาษาญี่ปุ่น (วันที่ 14-18 ตุลาคม 2556)
กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจบชั้นต้น โดยมีความรู้เทียบเท่า
                  ระดับ4 หรือ N5 และต้องการเรียนเพื่อให้มีความรู้ในระดับ N4
เนื้อหา : ภาษาญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากับข้อสอบวัดระดับ N4
วิชาที่สอน วิทยากร สถาบัน
(1) ไวยากรณ์ ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) การอ่าน การฟังและคำศัพท์ อาจารย์อัจฉรา โหตรภวานนท์ มหาวิทยาลัยรังสิต
   
(2) คอร์สวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับอาจารย์ชาวไทย (วันที่ 21-23 ตุลาคม 2556)
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ 3 หรือ N4 เป็นต้นไป
เนื้อหา : ในแต่ละวันจะมีเนื้อหาต่างกันตามรายละเอียดด้านล่าง
วิชาที่สอน วิทยากร สถาบัน
(1) ปัญหาการใช้คำช่วยกับผู้เรียนชาวไทย รศ.ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2) การสอนคันจิ อาจารย์ประภา แสงทองสุข เจแปนฟาวน์เดชั่น
(3) การสอดแทรกวัฒนธรรมใน
     การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์อาภาพร เนาสราญ เจแปนฟาวน์เดชั่น
      --ยกตัวอย่างการสอนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเบื้องต้นมาเป็นกรณีศึกษา--
   
(3) คอร์สวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น (วันที่ 24-26 ตุลาคม 2556)
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่น และอาจารย์ชาวไทยที่สนใจ
                  *อนึ่ง ใช้ภาษาญี่ปุ่นตลอดการสัมมนา ไม่มีล่ามแปล
หัวข้อ : การสอนไวยากรณ์ในช่วงปลายของระดับต้น
เนื้อหา : ทบทวนความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อผู้สอนที่มีภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่
          เพื่อนำไปใช้สอนในสถานการณ์จริง โดยมีรายละเอียดวิชาดังนี้
「助詞」「やりもらい」 (佐藤五郎JFBKK専任講師)
「テンス・アスペクト」「受け身」「条件」 (阿部洋子JFBKK専任講師)
「指導案作成・発表」 (阿部洋子・佐藤五郎JFBKK専任講師)
   
อนึ่ง * ท่านสามารถสมัคร 3 คอร์สต่อเนื่องกันได้ (อบรมตั้งแต่เวลา 08.45-16.10 น.)
  * ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดคอร์สในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 10 ท่าน
  * ท่านสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
อนึ่ง ผู้เข้าอบรมจะต้องดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายกับ หน่วยงานต้นสังกัดเอง
  * ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับที่พักได้ที่
คุณนันทา ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2261-7500-4 โทรสาร 0-2261-7505
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission