ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่น
ในโครงการ Sakura Network ณ จังหวัดเชียงใหม่

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับกลุ่มสมาชิกหลัก Sakura Network แห่งประเทศไทย (ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัย ขอนแก่น สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม กรุณากรอกใบสมัครที่แนบมานี้และส่งกลับมาที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 ท่านที่สมัครทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย ส่วนการสมัครทางอีเมลนั้น กรุณาดูรายละเอียดจากทางเว็บไซต์ http://www.jfbkk.or.th และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมอบรมทางอีเมล (ทุกท่าน) ภายในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556

          อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่งและเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียง จึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

หัวเรื่องที่ 1
วิธีใช้หนังสือ "ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ 2"
หัวเรื่องที่ 2
วิธีการเขียนแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้"ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ 2"
หัวเรื่องที่ 3
การสอนการอ่าน
หัวเรื่องที่ 4
การประเมินความสามารถทางไวยากรณ์
(แจกหนังสือ 『こはるといっしょに にほんごわぁ~い2』 ให้แก่ผู้เข้าอบรมท่านละ 1 เล่ม)
*ในหัวเรื่องที่ 1-2 บรรยายเป็นภาษาไทย
   
วิทยากร
ผศ.ดร. ดวงใจ จงธนากร
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน)

อาจารย์อาเบะ โยโกะ
(หัวหน้าคณาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)

อาจารย์ฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์
(อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
 
วันเวลา
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556
09.00 - 12.00 น. การสอนการอ่าน (อ.อาเบะ)
13.00 - 16.00 น. วิธีใช้หนังสือ "ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ 2" (อ.ฑริกติมา)
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556
09.00 – 12.00 น. วิธีการเขียนแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้ "ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ 2" (อ.ดวงใจ)
13.00 – 16.00 น. การประเมินความสามารถทางไวยากรณ์ (อ.อาเบะ)
 
สถานที่
โรงแรม PARK HOTEL Chiangmai
เลขที่ 444 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053 280-080-9 , โทรสาร 053279-979
Homepage: http://www.empresshotels.com
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษา ชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของ สถาบันอุดมศึกษา (ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์)
 
ค่าอบรม
ฟรี ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าอาหารกลางวันบางส่วน
ในการอบรมครั้งนี้ค่าอาหารกลางวันท่านละ 200 บาท / 2 วัน
 
ที่ส่งใบสมัคร
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission