ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่น
ในโครงการ Sakura Network ณ จังหวัดกระบี่

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ กลุ่มสมาชิกหลัก Sakura Network แห่งประเทศไทย (ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม กรุณากรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 สำหรับการสมัครทางอีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วย และกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า Krabii Kenshu 2013 ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th ส่วนท่านที่สมัครทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาทางอีเมล (ทุกท่าน) ภายในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556

          อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียงจึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

หัวเรื่องที่ 1
วิธีใช้หนังสือ “ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบายสไตล์โคะฮะรุ2”
หัวเรื่องที่ 2
วิธีการเขียนแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้“ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบายสไตล์โคะฮะรุ2”
หัวเรื่องที่ 3
วิธีการสอนไวยากรณ์
หัวเรื่องที่ 4
การวัดประเมินผลความสามารถทางด้านไวยากรณ์
(แจกหนังสือ 『こはるといっしょに にほんごわぁ~い2』 ให้แก่ผู้เข้าอบรมท่านละ 1 เล่ม)
*ในหัวเรื่องที่ 1-2 บรรยายเป็นภาษาไทย
   
วิทยากร
อาจารย์ภารดี อึงขจรกุล (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
อาจารย์ Yoko ABE (เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
อาจารย์ประภา แสงทองสุข (เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
 
วันเวลา
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556
09.00 - 12.00 น. วิธีการสอนไวยากรณ์ (อาจารย์ Yoko ABE)
13.00 - 16.00 น. วิธีใช้หนังสือ “ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบายสไตล์โคะฮะรุ2” (อ.ประภา แสงทองสุข)
วันอาทิตย์ที่19 พฤษภาคม 2556
08.30 – 11.30 น. วิธีการเขียนแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้“ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบายสไตล์โคะฮะรุ 2”(อ.ภารดี อึงขจรกุล)
12.30 – 15.30 น. การวัดประเมินผลความสามารถทางด้านไวยากรณ์ (อาจารย์ Yoko ABE)
 
สถานที่
กระบี่ ทิพารีสอร์ท
เลขที่ 121/1 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 075-637-527-30 www.krabi-tiparesort.com
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษา ชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของ สถาบันอุดมศึกษา (ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
 
ค่าอบรม
ฟรี ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าอาหารกลางวันบางส่วน ในการอบรมครั้งนี้ค่าอาหารกลางวันท่านละ 200 บาท / 2 วัน
 
ที่ส่งใบสมัคร
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
หมายเหตุ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ท่านทราบก่อนการอบรมทาง อีเมล
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission