ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมต้น
ประจำปีการศึกษา 2556 ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คอร์สที่เปิดสอน
    คอร์สที่เปิดสอนในเทอมต้น ปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังเนื่องจากยังเป็นเพียงกำหนดการ กรุณาอ้างอิง “เอกสารรายวิชาที่เปิดสอน” ที่จะเริ่มแจกในวันที่ 22 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

ระดับ
ผลสอบวัดระดับ
คอร์สที่คาดว่าจะเปิดสอน
ระดับต้น
N5
MARUGOTO (ระดับต้น1)
ระดับต้น-กลาง
N4
MARUGOTO (ระดับต้น2)・ไวยากรณ์และการสนทนา
ระดับกลาง
N2-N3
ไวยากรณ์・การอ่าน・คันจิ・การฟัง・รวมทักษะ・การแปล・ล่าม・การออกเสียง・การเขียนภาษาญี่ปุ่น
ระดับสูง
N1-N2
ไวยากรณ์・การอ่าน・คันจิ・การฟัง・รวมทักษะ・การแปล・ญี่ปุ่นปัจจุบัน・การออกเสียง

2. ระยะเวลาเรียน

   ปีการศึกษา 2556 เทอมต้น
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 - วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 รวม 15 สัปดาห์
  เทอมปลาย
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 - วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 รวม 15 สัปดาห์
      ลงทะเบียนใหม่ทุกเsทอม ผู้ที่ประสงค์จะเรียนเทอมปลายต้องมาลงทะเบียนใหม่ในเทอมปลายด้วย

3. เวลาเรียน

จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์ : คอร์สเรียนมีทั้งแบบสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน และ 2 คาบเรียน
(ขึ้นอยู่กับแต่ละคอร์ส)
เวลาเรียน : คาบเรียน 1 ครั้ง มีเวลาเรียน 90 นาที หรือ 120 นาที โดยตารางเรียนในเทอมต้น ปี การศึกษา 2556 มีดังนี้
           วันอังคาร - วันศุกร์ 18:15-20:15 น. และ 18:45-20:15 น.
           วันเสาร์ 9:30-11:30 น. 10:00-11:30 น. 12:30-14:30 น. 13:00-14:30 น. 14:45-16:15 น.

4. ค่าใช้จ่าย

คอร์ส MARUGOTO 120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 15 สัปดาห์ 4,500 บาท
คอร์สอื่นๆ 120 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 10 สัปดาห์ 1,300 บาท
  90 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 15 สัปดาห์ 1,300 บาท

5. การรับสมัคร

วันและเวลารับสมัคร วันจันทร์ที่ 22 เมษายน - วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556
วันจันทร์ - ศุกร์ 16:00-19:00 น. และ
วันเสาร์ 10:00-12:00 น. 13:30-15:30 น.
หยุดทำการวันอาทิตย์ วันพุธที่ 1 และวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556
ไม่สามารถสมัครผ่านทางโทรศัพท์ได้ กรุณามาสมัครด้วยตนเอง
 
สถานที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
เอกสารที่ใช้ รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. 1 ใบ (หากไม่มีรูปมายื่น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร)
บัตรประจำตัวประชาชน (ชาวต่างชาติใช้พาสปอร์ต)
ใบประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นฉบับจริงหรือสำเนา (สำหรับผู้ที่มี)
ใบยกเว้นการสอบวัดระดับ (สำหรับผู้ที่จบคอร์สเทอมปลายปีการศึกษา 2555)
 
การสอบวัดระดับ      ผู้สมัครทุกคนต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สที่ต้องการเรียนได้ ผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
  • คอร์ส MARUGOTO … สอบข้อสอบเขียนและสัมภาษณ์แบบง่ายๆ ในวันสมัคร
  • คอร์สอื่นๆ … สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556)

     ผู้เรียนที่เรียนจบคอร์สภาษาญี่ปุ่นของ JF ในเทอมปลาย หรือผู้ที่เคยสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ (JLPT) สามารถยกเว้นการสอบวัดระดับได้ กรุณาอ่านรายละเอียดในข้อ 6. การคัดเลือกผู้สมัคร

6. การคัดเลือกผู้สมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

(1) ผู้ที่มีใบประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (อายุไม่เกิน 2 ปี) โดยจะต้องนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันสมัคร

ระดับชั้นสูง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2 สอบผ่านในปี 2011, 2012
ระดับชั้นกลาง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 สอบผ่านในปี 2011, 2012
ระดับชั้นต้น-กลาง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 สอบผ่านในปี 2011, 2012

(2) ผู้ที่เรียนจบคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ชั้นกลางและชั้นสูง เทอมปลาย ปีการศึกษา 2555
ผู้เรียนในคอร์ส MARUGOTO สามารถเรียนต่อในคอร์ส MARUGOTO ระดับที่สูงกว่าได้

ผู้เรียนคอร์สอื่นๆ หากเลือกเรียนในระดับเดิม จะได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น โดยนำ “ใบยกเว้นการสอบวัดระดับ” (ขอรับได้ที่ประชาสัมพันธ์ หลังจากประกาศผลการสอบเทอมปลายในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป) มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันสมัครเรียน

หากเลือกเรียนในระดับที่สูงกว่าระดับเดิม ต้องยื่นใบสมัครใหม่ในช่วงการรับสมัคร รายละเอียดอื่นๆ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร

7. การลงทะเบียน
การลงทะเบียนเรียน จะเรียงตามลำดับก่อนหลัง

  • คอร์ส MARUGOTO … ลงทะเบียน และชำระค่าใช้จ่ายในวันสมัคร
  • คอร์สอื่นๆ … ลงทะเบียน และชำระค่าใช้จ่ายในวันลงทะเบียน
    วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 ลงทะเบียนรอบที่ 1 (ช่วงเช้า ลงทะเบียนได้เพียง 1 คอร์ส) และ
    ลงทะเบียนรอบที่ 2 (ช่วงบ่าย ลงทะเบียนกี่คอร์สก็ได้)
    วันอังคารที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 (ลงทะเบียนเสริม ลงทะเบียนกี่คอร์สก็ได้) โดยลงทะเบียนด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ (สำหรับผู้ที่ได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
สามารถขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้ในวันที่ยื่นใบสมัคร รายละเอียดอื่นๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร)
 อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดคอร์สเรียนที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึงครึ่งของจำนวนที่เปิดรับ โดยจะคืนค่าธรรมเนียมและค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

8. กำหนดการรับสมัคร จนถึงวันเปิดเรียน

9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Otake ฑริกติมา หรือ กฤษาดา
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2261-7500-4 (เวลา 15.30 - 20.00น.)
โทรสาร 0-2261-7505
เว็บไซต์ http://www.jfbkk.or.th/

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission

https://www.facebook.com/jfkouzabkk http://jf-koza-bkk.amsstudio.jp/