ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่นใน
โครงการ Sakura Network ณ จังหวัดเชียงใหม่

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ กลุ่มสมาชิกหลัก Sakura Network แห่งประเทศไทย (ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม กรุณากรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 สำหรับการสมัครทางอีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วย และกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า Chiangmai Kenshu 2013 ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th ส่วนท่านที่สมัครทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาทางอีเมล (ทุกท่าน) ภายในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556

          อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียงจึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

หัวเรื่องที่ 1 "รูปและสำนวนในระดับต้นที่พบเจอในการสื่อสาร : การใช้ภาษาญี่ปุ่นของชาวไทย"
          วิทยากรจะนำเสนอและสรุปปัญหาการใช้รูปและสำนวนในระดับต้นบางรูปของผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยซึ่งบางครั้งรูปเหล่านั้น อาจจะไม่ผิดไวยากรณ์แต่ในการใช้บางกรณีอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับคนญี่ปุ่นที่เราสื่อสารด้วย ผู้เข้าร่วมชาวไทย จะได้ร่วมคิดกับผู้เข้าร่วมชาวญี่ปุ่นและหันกลับไปคิดถึงการใช้รูปดังกล่าวของตนเองที่ผ่านมา
วิทยากร : รศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบุรณะกิจ คะตะกิริ
(อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
   
หัวเรื่องที่ 2 "การสอนสุนทรพจน์นักเรียนมัธยมปลาย"
          วิทยากรจะนำเสนอวิธีการสอนที่ชัดเจนเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนสุนทรพจน์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้จะมีการทดลองการเรียนการ สอนโดยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ลองเป็นผู้เรียน
วิทยากร : อาจารย์ซาโต โกะโร
(อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
   
วันเวลา
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556
09.00 - 12.00 น. การสอนสุนทรพจน์นักเรียนมัธยมปลาย (อ.ซาโต)
13.00 - 16.00 น. รูปและสำนวนในระดับต้นที่พบเจอในการสื่อสาร : การใช้ภาษาญี่ปุ่นของชาวไทย (อ.กนกวรรณ)
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556
09.00 - 12.00 น. รูปและสำนวนในระดับต้นที่พบเจอในการสื่อสาร : การใช้ภาษาญี่ปุ่นของชาวไทย (อ.กนกวรรณ)
13.00 - 16.00 น. การสอนสุนทรพจน์นักเรียนมัธยมปลาย (อ.ซาโต)
   
สถานที่ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
เลขที่ 183 ถ.ช้างเผือก ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-225500
http://www.mercure.com/gb/hotel-1797-mercure-chiang-mai/index.shtml
   
คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย (ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์) รวมทั้งนักศึกษาชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
   
ค่าอบรม ฟรี ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าอาหารกลางวันบางส่วน ท่านละ 150 บาท / 2 วัน
   
ที่ส่งใบสมัคร ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี
สุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505 
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม          คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
   
หมายเหตุ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ท่านทราบก่อนการอบรมทาง อีเมล
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission