ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่นวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2556

     ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดรับสมัครผู้เรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ตามรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ เพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N4
เนื้อหา ทบทวนและฝึกฝนการใช้ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นในสี่ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อย่างสมดุล
หมายเหตุ คอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สติวเพื่อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
คุณสมบัติผู้สมัคร อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสอบผ่านข้อสอบวัดระดับ ความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับN5 ทั้งนี้ผู้สอบผ่านระดับ N4 ก็สามารถเข้าเรียนได้ *คอร์สนี้เปิดสำหรับอาจารย์ที่ผ่านการอบรมครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษารุ่นที่ 16 ของเจแปนฟาว์นเดชั่นเป็นหลัก
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 เทอม
เทอมต้น
เริ่มวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556
เทอมปลาย
เริ่มวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
เวลาอบรม เรียนเต็มวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. และ 12.30-15.00 น.
วิทยากร อาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
วันปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 แจ้งผลทางโทรศัพท์ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม
หมายเหตุ
1. ทางฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาว์นเดชั่น กรุงเทพฯ จะไม่จัดคอร์สการเรียน ในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 8 คน
2. คอร์สวันศุกร์นี้จะเปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง เทอมต้นและเทอมปลาย ในกรณีที่อาจารย์ไม่สะดวกมาเรียนในเทอมต้น อาจารย์สามารถสมัครเรียน ในเทอมปลายได้
  ** (ใบประกาศนียบัตรจะออกให้ในแต่ละเทอม)

ระเบียบปฏิบัติระหว่างการอบรมมีดังนี้

  1. อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมในคอร์สนี้ต้องลงชื่อในใบลงชื่อทุกครั้งที่มาเข้ารับการอบรม
  2. อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมต้องยื่นใบลาทุกครั้งในการลากิจหรือลาป่วย
  3. อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมในคอร์สนี้จะต้องมีเวลาเรียนมากกว่า 80% และสอบผ่านจึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

ตารางเรียนเทอมต้น ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2556 -13 กันยายน 2556
เดือนมิถุนายน วันศุกร์ที่ 7,14,21 และ 28
เดือนกรกฎาคม วันศุกร์ที่ 5,12,19 และ 26
เดือนสิงหาคม วันศุกร์ที่ 2,9,16, 23 และ 30
เดือนกันยายน วันศุกร์ที่ 6 และ 13
ตารางเรียนเทอมปลาย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 21 กุมภาพันธ์ 2557
เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 1,8,15 ,22และ 29
เดือนธันวาคม วันศุกร์ที่ 6,13 และ 20
เดือนมกราคม วันศุกร์ที่ 10,17,24 และ 31
เดือนกุมภาพันธ์ วันศุกร์ที่ 7,14 และ 21

ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission