ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
ประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ปี 2555 ทางออนไลน์

ผู้สอบสามารถตรวจผลสอบทางออนไลน์ได้ที่ https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/top.html ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม เป็นต้นไป

ท่านจะต้องกรอกหมายเลขที่นั่งสอบและพาสเวิร์ดตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครให้ถูกต้อง จึงจะสามารถตรวจสอบผลสอบได้

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission