ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
การอบรมภาษาญี่ปุ่นใน
โครงการ SakuraNetwork ณ จังหวัดนครราชสีมา

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับอาจารย์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย และการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้ร่วมมือกับเจแปนด์ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีทั้งหมด 4 หัวข้อ

วันเวลาและหัวข้อ:

 • วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 09:00 - 16:00 น.
  เรื่องที่ 1 วิธีการสอนไวยากรณ์ (1)【~ている/ておく/てある】(Ms.Osada Kanako)
  เรื่องที่ 2 วิธีการสอนไวยากรณ์ (2)【ความจำเป็นที่ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สอน】
  (Mr. Takei Yasujiro)

 • วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 08:30 - 15:30 น.
  เรื่องที่ 3 แนะนำการเรียนการสอนของโรงเรียนสุรนารีวิทยา
  (อ. สุดารัตน์ ตรรกโชติ และ Mr. Takei Yasujiro)
  เรื่องที่ 4 การสอนการออกเสียง 【アクセント】(Ms. Osada Kanako)
สถานที่: โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000
 
วิทยากร: อาจารย์โอซะดะ คะนะโกะ (Ms.Osada Kanako)
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์สุดารัตน์ ตรรกโชติ
อาจารย์ประจำโรงเรียนสุรนารีวิทยา
อาจารย์ทะเคะอิ ยะสุจิโร (Mr. Takei Yasujiro)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น
ตัวแทนระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจารย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 
ผู้เข้าร่วม: อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาปฏิบัติการสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอน
ภาษาญี่ปุ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
* เกียรติบัตรจะได้รับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมครบทุกกิจกรรม
 
ค่าสมัคร: ฟรี (แต่ขอความกรุณาจ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับ 2 วัน รวมท่านละ 150 บาท)
 

การสนับสนุนค่าเดินทางและที่พัก:

 1. ค่าเดินทาง: ตามระเบียบของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ค่าที่พัก: สนับสนุนค่าที่พักคืนละ 500 บาท
  * สำหรับการสนับสนุนค่าที่พัก ขอสงวนสิทธิ์สำหรับอาจารย์ชาวไทยและญี่ปุ่นที่มีที่พักอาศัยอยู่ห่างจากโคราช 50 กิโลเมตรขึ้นไปและมีความประสงค์จะพักที่โรงแรมเท่านั้น

  *สำหรับท่านที่ต้องการการสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักกรุณาส่งแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมอบรมมายังสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางอีเมล tjl_kku@hotmail.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 043-343454 ภายในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 และจะแจ้งว่าจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางและที่พักหรือไม่ภายหลังจากวันปิดรับสมัคร
 
การสมัคร กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครฯ และส่งมาได้ที่
E-mail:tjl_kku@hotmail.co.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 043-343454
ภายในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556
* ระบุชื่อหัวข้อ / Subject เป็น「workshop 0119」
* หลังจากได้รับแบบฟอร์มการสมัครของท่านแล้ว จะแจ้งการตอบรับกลับทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ ในกรณีที่ไม่มีการตอบรับทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ขอความกรุณาติดต่อมายัง
E-mail: tjl_kku@hotmail.co.th (อาจารย์ผู้รับผิดชอบ Ms. Osada Kanako)
โทรศัพท์: 081-645-7442
โทรสาร: 043-343454

หมายเหตุ สำหรับท่านที่ต้องการหนังสือเชิญ ท่านสามารถเขียนชื่อสถาบันและชื่อของท่านลงในหนังสือเชิญที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลด ใบสมัคร
  จดหมายเชิญ
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission