ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่น
ในโครงการ SakuraNetwork ณ จังหวัดอุบลราชธานี

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ กลุ่มสมาชิกหลัก Sakura Network แห่งประเทศไทย (ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จะจัดการอบรมภาษา ญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม กรุณากรอก ใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นเจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 สำหรับการสมัครทางอีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วย และกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า Ubon Kenshu 2012 ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th ท่านที่สมัครทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย และฝ่ายภาษาญี่ปุ่น จะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมอบรมทางอีเมล (ทุกท่าน) ภายในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555

          อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียงจึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

หัวเรื่องที่ 1
การสอนไวยากรณ์ที่ใช้ได้ในสถานการณ์จริง
หัวเรื่องที่ 2
ไวยากรณ์สำหรับผู้เรียนชาวไทย –ประโยครูปถูกกระทำ--
หัวเรื่องที่ 2
การประเมินความสามารถทางไวยากรณ์ –ข้อควรระวังในการออกข้อสอบ–
*ในหัวเรื่องที่ 1 และ 3 บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น
 
วิทยากร
อาจารย์อาเบะ โยโกะ
(หัวหน้าคณาอาจารย์ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)

อาจารย์อาภาพร เนาสราญ
(อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
 
วันเวลา
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555
09.00 - 12.00 น. การสอนไวยากรณ์ที่ใช้ได้ในสถานการณ์จริง
(อ.อาเบะ)
13.00 - 16.00 น. ไวยากรณ์สำหรับผู้เรียนชาวไทย
–ประโยครูปถูกกระทำ-1 (อ.อาภาพร)
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555
09.00 - 12.00 น. ไวยากรณ์สำหรับผู้เรียนชาวไทย
–ประโยครูปถูกกระทำ-2 (อ.อาภาพร)
13.00 - 16.00 น. การประเมินความสามารถทางไวยากรณ์
-ข้อควรระวังในการออกข้อสอบ-
(อ.อาเบะ)
 
สถานที่
โรงแรมลายทอง เลขที่ 50 ถนนพิชิตรังสรรค์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ติดต่อคุณสุขสม / คุณอ้อ
โทร. 089-280-4244, 045-264-271
แฟกซ์. 045-264-270
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษา ชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของ สถาบันอุดมศึกษา (ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์)
 
ค่าอบรม
ฟรี ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าอาหารกลางวันบางส่วน ในการอบรมครั้งนี้ค่าอาหารกลางวันท่านละ 150 บาท / 2 วัน
 
ที่ส่งใบสมัคร
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
หมายเหตุ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ท่านทราบก่อนการอบรมทาง อีเมล
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission