ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 44
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดคอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 44 ในเดือนตุลาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานที่อบรม ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตร ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
     คอร์สวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น : ต้องเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ 3 หรือ N4
     คอร์สภาษาญี่ปุ่น : ต้องเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ 4 หรือ N5 และยังสอบไม่ผ่านระดับ 3 หรือ N4

การสมัคร กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่แนบมานี้ และส่งกลับมายังฝ่ายภาษาญี่ปุ่นทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือนำส่งด้วยตนเอง
ภายในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555
** ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น จะส่งออกใบตอบรับ ไปยังท่านทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล (อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้)
ภายในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555หากท่านไม่ได้รับการตอบรับภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนการอบรม กรุณาติดต่อกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นโดยด่วน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

รายละเอียดของคอร์ส


คอร์สภาษาญี่ปุ่น (วันที่ 15-19 ตุลาคม 2555)
สำหรับครูที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจบชั้นต้น และต้องการเรียน “คำศัพท์ ไวยากรณ์” กับ “การฟัง” และ “การอ่าน” ที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากับข้อสอบวัดระดับ N4

วิชาที่สอน วิทยากร สถาบัน
(1) ไวยากรณ์ ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) การอ่าน การฟังและคำศัพท์ อาจารย์อัจฉรา โหตรภวานนท์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คอร์สวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น (วันที่ 22-26 ตุลาคม 2555)
          หัวข้อในครั้งนี้คือ "การสอนไวยากรณ์" จะนำเสนอทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนไวยากรณ์ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  1. ทฤษฎีการสอนไวยากรณ์
  2. การสอนไวยากรณ์สำหรับผู้เรียนชาวไทย(1)
  3. การสอนไวยากรณ์สำหรับผู้เรียนชาวไทย(2)
  4. การสอนไวยากรณ์สำหรับผู้เรียนชาวไทย(3)
  5. การสอนไวยากรณ์ให้สนุกด้วยการใช้กิจกรรมและเกม
  6. การฝึกในรูปแบบต่างๆ ในการสอนไวยากรณ์และกิจกรรมการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สังเกตเห็น
  7. การสร้างข้อสอบและข้อควรระวังในการสร้างข้อสอบเพื่อวัดความสามารถทางด้านไวยากรณ์
  8. ผู้เข้าอบรมออกแบบชั่วโมงไวยากรณ์ของตนเอง(งานกลุ่ม) และนำเสนอผลงาน

วิชาที่สอน วิทยากร สถาบัน
(1) ทฤษฎีการสอนไวยากรณ์ อาจารย์ Yoko ABE เจแปนฟาวน์เดชั่น
(2) การสอนไวยากรณ์สำหรับผู้เรียนชาวไทย(1) อาจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล มหาวิทยาลัยศิลปากร
(3) การสอนไวยากรณ์สำหรับผู้เรียนชาวไทย(2) อาจารย์ประภา แสงทองสุข เจแปนฟาวน์เดชั่น
(4) การสอนไวยากรณ์สำหรับผู้เรียนชาวไทย(3) อาจารย์อาภาพร เนาสราญ เจแปนฟาวน์เดชั่น
(5) การสอนไวยากรณ์ให้สนุก
ด้วยการใช้กิจกรรมและเกม
อาจารย์ Yasujiro TAKEI เจแปนฟาวน์เดชั่น
(6) การฝึกในรูปแบบต่างๆและกิจกรรมการสอน
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สังเกตเห็น
อาจารย์ Yoko ABE เจแปนฟาวน์เดชั่น
(7) การสร้างข้อสอบและข้อควรระวังในการสร้าง
ข้อสอบเพื่อวัดความสามารถทางด้านไวยากรณ์
อาจารย์ Yoko ABE เจแปนฟาวน์เดชั่น
(8) การออกแบบชั่วโมงไวยากรณ์ของตนเอง อาจารย์ Yoko ABE เจแปนฟาวน์เดชั่น
อาจารย์ ประภา แสงทองสุข เจแปนฟาวน์เดชั่น
อาจารย์อาภาพร เนาสราญ เจแปนฟาวน์เดชั่น

อนึ่ง * ท่านสามารถสมัคร 2 คอร์สต่อเนื่องกันได้ (อบรมตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.)
  * ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดคอร์สในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 10 ท่าน
  * ท่านสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อนึ่ง ผู้เข้าอบรมจะต้องดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายกับ หน่วยงานต้นสังกัดเอง
  * ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับที่พักได้ที่ คุณนันทา ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2261-7500-4 โทรสาร 0-2261-7505

ดาวน์โหลดใบสมัคร
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission