ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่นใน
โครงการ Sakura Network ณ จังหวัดขอนแก่น

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับอาจารย์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย และการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้ร่วมมือกับเจแปนด์ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีทั้งหมด 3 หัวข้อ

วันเวลาและหัวข้อ:

 • วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 09:00 – 16:00 น.
  เรื่องที่ 1 (1) วิธีใช้หนังสือ “ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบายสไตล์โคฮารุ1”
  (อาจารย์ประภา แสงทองสุข และ Mr. Yasujiro TAKEI)
  เรื่องที่ 2 การคิดเกี่ยวกับกิจกรรมในชั้นเรียน (Ms. Yuri ASANO)
  * 16:30 – 17:30 น. Tea party (พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้)

 • วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 เวลา 08:30 – 15:30 น.
  เรื่องที่ 1 (2) วิธีใช้หนังสือ “ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบายสไตล์โคฮารุ1”
  (อาจารย์ประภา แสงทองสุข และ Mr. Yasujiro TAKEI)
  เรื่องที่ 3 การคิดเกี่ยวกับการสอนคำกริยา “รูป ます” (Ms. Kanako OSADA)

(แจกหนังสือ 『こはるといっしょに にほんごわぁ~い1』 ให้แก่ผู้เข้าอบรมท่านละ 1 เล่ม)

สถานที่: ห้อง 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
วิทยากร: อาจารย์ยูริ อาซาโนะ (Ms. Yuri ASANO)
อาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)
อาจารย์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
อาจารย์คะนะโกะ โอซะดะ (Ms. Kanako OSADA)
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ยะสุจิโร ทะเคะอิ (Mr. Yasujiro TAKEI)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น
ตัวแทนระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจารย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา
อาจารย์ประภา แสงทองสุข (Ms. Prapa Sangthongsuk)
อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
ผู้เข้าร่วม: อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาปฏิบัติการสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอน
ภาษาญี่ปุ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
* ผู้เข้าร่วมทุกท่าน จะได้รับเกียรติบัตรหลังจากการอบรม
 
ค่าสมัคร: ฟรี
 
การสมัคร กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครฯ และส่งมาได้ที่
E-mail:tjl_kku@hotmail.co.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 043-343454
* ระบุชื่อหัวข้อ / Subject เป็น「workshop 0818」
* หลังจากได้รับแบบฟอร์มการสมัครของท่านแล้ว จะแจ้งการตอบรับกลับทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ ในกรณีที่ไม่มีการตอบรับทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ขอความกรุณาติดต่อมายัง
E-mail: tjl_kku@hotmail.co.th (อาจารย์ผู้รับผิดชอบ Ms. Kanako OSADA)
โทรศัพท์: 081-645-7442
โทรสาร: 043-343454
Website ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น:http://www.kku.ac.th
ภายในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555
 

การสนับสนุนค่าเดินทางและที่พัก:

 1. ค่าเดินทาง: ตามระเบียบของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ค่าที่พัก: สนับสนุนค่าที่พักคืนละ 500 บาท
  * สำหรับการสนับสนุนค่าที่พัก ขอสงวนสิทธิ์สำหรับอาจารย์ชาวไทยที่มีที่พักอาศัยอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 กิโลเมตรขึ้นไปและมีความประสงค์จะพักที่โรงแรมเท่านั้น

  *สำหรับท่านที่ต้องการการสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักกรุณาส่งแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมอบรมมายังสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางอีเมล tjl_kku@hotmail.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 043-343454 
 
หมายเหตุ สำหรับท่านที่ต้องการหนังสือเชิญ ท่านสามารถเขียนชื่อสถาบันและชื่อของท่านลงในหนังสือเชิญที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลด ใบสมัคร
  จดหมายเชิญ
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission