ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network
ณ จังหวัดอุบลราชธานี

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ กลุ่มสมาชิกหลัก Sakura Network แห่งประเทศไทย (ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม กรุณากรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 สำหรับการสมัครทางอีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วย และกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า UbonKenshu 2012 ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th ส่วนท่านที่สมัครทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาทางอีเมล (ทุกท่าน) ภายในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555

          อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียงจึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

หัวเรื่องที่ 1
เรียนรู้ "เรียงความภาษาญี่ปุ่น" จากประสบการณ์จริง
หัวเรื่องที่ 2
เรียนรู้ "ญี่ปุ่นศึกษา" จากประสบการณ์จริง
หัวเรื่องที่ 3
วิธีใช้หนังสือ "ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบายสไตล์โคะฮะรุ1"
หัวเรื่องที่ 4
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นต้น
(แจกหนังสือ 『こはるといっしょに にほんごわぁ~い1』 ให้แก่ผู้เข้าอบรมท่านละ 1 เล่ม)
*ในหัวเรื่องที่ 4 บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น
 
วิทยากร
รศ.ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง
(อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Takashi MIURA
(อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)

อาจารย์ประภา แสงทองสุข
(อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
 
วันเวลา
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555
09.00 – 12.00 น. การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นต้น (อ.Miura)
13.00 – 16.00 น. เรียนรู้ "เรียงความภาษาญี่ปุ่น" จากประสบการณ์จริง
(รศ.ดร.สร้อยสุดา)
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555
09.00-12.00 น. เรียนรู้ "ญี่ปุ่นศึกษา" จากประสบการณ์จริง
(รศ.ดร.สร้อยสุดา)
13.00-16.00 น. วิธีใช้หนังสือ "ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบายสไตล์โคะฮะรุ1"
(อ.ประภา)
 
สถานที่
สุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
เลขที่ 512/8 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-352-900, 045-283-999
www.suneegrandhotel.com
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษา ชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของ สถาบันอุดมศึกษา (ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ )
 
ค่าอบรม
ฟรี ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าอาหารกลางวันบางส่วน
ในการอบรมครั้งนี้ค่าอาหารกลางวันท่านละ 150 บาท / 2 วัน
 
ที่ส่งใบสมัคร
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission