ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 43
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดคอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 43 ในเดือนเมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานที่อบรม ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตร ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
     คอร์สวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น : ต้องเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ 3 หรือ N4
     คอร์สภาษาญี่ปุ่น : ต้องเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ 3 หรือ N4

การสมัคร กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่แนบมานี้ และส่งกลับมายังฝ่ายภาษาญี่ปุ่นทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือนำส่งด้วยตนเอง
ภายในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555
** ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น จะส่งออกใบตอบรับ ไปยังท่านทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล (อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้)
ภายในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555หากท่านไม่ได้รับการตอบรับภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนการอบรม กรุณาติดต่อกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นโดยด่วน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

รายละเอียดของคอร์ส


คอร์สภาษาญี่ปุ่น (วันที่ 23-27 เมษายน 2555 ) รับจำนวน 20 ท่าน
สำหรับครูที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจบชั้นต้น และต้องการฟื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่นตามห้วข้อที่บรรยายในแต่ละวัน นอกจากจะได้ฟื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วผู้เข้าอบรมยังจะได้แนวทางในการสอน คันจิ ภาษาญี่ปุ่นจากเพลง ภาษาญี่ปุ่นจากการ์ตูน การฟังและล่ามอีกด้วย

วิชาที่สอน วิทยากร สถาบัน
(1) ล่ามเบื้องต้น อาจารย์นริศรา ทองมี เจแปนฟาวน์เดชั่น
(2) ภาษาญี่ปุ่นจากการ์ตูน อาจารย์เตวิช เสวตไอยราม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
(3) เพลงญี่ปุ่น อาจารย์ Katsumi HONDO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
(4) การฟังชั้นกลาง-ชั้นสูง อาจารย์วิรุตม์ อินทร์ชูรันต์ มหาวิทยาลัยรังสิต
(5) การเรียนรู้คันจิ อาจารย์ดุษฎี โตทน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

คอร์สวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น (วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555) รับจำนวน 20 ท่าน
หัวข้อในครั้งนี้คือ “การสอนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น” จะให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันคิดเกี่ยวกับปัญหาการสอนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

วิชาที่สอน วิทยากร สถาบัน
(1) การสอนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น อาจารย์ Takashi MIURA เจแปนฟาวน์เดชั่น
(2) การสอนตัวอักษรชั้นต้น อาจารย์ประภา แสงทองสุข
เจแปนฟาวน์เดชั่น
อาจารย์ Miki SHIBUYA เจแปนฟาวน์เดชั่น
(3) การสอนออกเสียงชั้นต้น อาจารย์วรรณา ตติยโชคสกุล เจแปนฟาวน์เดชั่น
(4) การเรียนการสอนชั้นต้นที่เสริมสร้างความสามารถด้านการสื่อสาร อาจารย์ Kanako OSADA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(5) การสอนการอ่านและการเขียนชั้นต้น รศ.ผกาทิพย์ สกุลครู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(6) ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นที่สอนด้วยตำราอะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ
(แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น)
อาจารย์ประภา แสงทองสุข เจแปนฟาวน์เดชั่น
(7) การสอนการฟังชั้นต้น อาจารย์อัจฉรา โหตรภวานนท์ มหาวิทยาลัยรังสิต
(8) กิจกรรมที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนชั้นต้นได้ อาจารย์ Miki SHIBUYA เจแปนฟาวน์เดชั่น
(9) ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นที่สอนด้วยตำราโคะฮะรุ(วิชาเลือก) อาจารย์ ประภา แสงทองสุข เจแปนฟาวน์เดชั่น
อาจารย์ Takashi MIURA เจแปนฟาวน์เดชั่น
(10) สาธิตการสอน อาจารย์ Takashi MIURA เจแปนฟาวน์เดชั่น
อาจารย์ประภา แสงทองสุข เจแปนฟาวน์เดชั่น

อนึ่ง * ท่านสามารถสมัคร 2 คอร์สต่อเนื่องกันได้ (อบรมตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.)
  * ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดคอร์สในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 10 ท่าน
  * ท่านสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อนึ่ง ผู้เข้าอบรมจะต้องดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายกับ หน่วยงานต้นสังกัดเอง
  * ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับที่พักได้ที่ คุณนันทา ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2261-7500-4 โทรสาร 0-2261-7505

ดาวน์โหลดใบสมัคร
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission