ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการอบรมครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นรุ่นที่ 16
(วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555)


 ลำดับ


สถาบัน


จังหวัด

1 นางสาว บุญญิศา เรืองทองสุข โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ 
2 นาย ธงชัย  โพธิ์ทอง  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(ทวีวัฒนา )ในพระราชูปถัมภ์ 
กรุงเทพฯ 
3 นาย ทรงธรรม  พงษธา โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม  พิจิตร
4 นางสาว ศศิธร   ลิ่มพิทักษ์ โรงเรียนแก่งคอย  สระบุรี 
5 นางสาว  สุกัญญา  เพ็งแตง  โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม  พิจิตร
6 นาย กิตติพล  ธรรมโหร  โรงเรียนกระสังพิทยาคม  บุรีรัมย์ 
7 นาย ศิวพล  นันทพานิชย์  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  กรุงเทพฯ 
8 นางสาว กุสุมาลย์  ชมโคกกรวด โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  บุรีรัมย์ 
9 นางสาว พนารัตน์  บุญยืน  โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม  กำแพงเพชร 
10 นางสาว กัญญาวีร์  ทะจิ  โรงเรียนนครไทย  พิษณุโลก 
11 นาย โยธิน  สุดาจันทร์  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  ปทุมธานี 
12 นางสาว ชนิดา  คงสำราญ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยา ปทุมธานี  ปทุมธานี 
13 นางสาว สมถวิล  วงศ์ประณท  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
14 นางสาว นัทธมน  อำลา โรงเรียนพรตพิทยพยัต  กรุงเทพฯ 
15 นางสาว มยุรี  ศิริโก  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  สมุทรปราการ 
16 นางสาว นฤมล  สุทนต์  โรงเรียนสามโก้วิทยาคม  อ่างทอง 
17 นาย  เพรียวพันธุ์ คนซื่อ  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  ชลบุรี 
18 นางสาว ณิชาภา  ชนะชัยรุ่งกมล  โรงเรียนศรียานุสรณ์  จันทบุรี 
19 นางสาว วริฐา  งาคชสาร  โรงเรียนเสิงสาง  นครราชสีมา 
20 นางสาว ขวัญเรือน  ปริ่มกมล  โรงเรียนสอยดาววิทยา  จันทบุรี 
21 นางสาว  พรชีวัน  ทัฬหิกรณ์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธานี 
22 นาย ธนกาญจน์ อยู่หลาบ โรงเรียนอู่ทอง สุพรรณบุรี
23 นางสาว นุช มีประสงค์  โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  อุดรธานี 
24 นาย อุดมศักดิ์  ถาบุตร  โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม  สกลนคร 
25 นางสาว  เบญจมาภรณ์  ใจหาญ  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  ร้อยเอ็ด 
26 นาย  ชิษณุพงศ์  สุขสวัสดิ์  โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม  สุราษฎร์ธานี 
27 นาย ภรภัทร  เจริญธง  โรงเรียนกันทรารมณ์  ศรีสะเกษ 
28 นาย เศวตสิทธิ์  มูลสาระ  โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม  กาฬสินธุ์ 
29 นาย วีระศักดิ์  คงจันทร์  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  มุกดาหาร 
30 นาง ลักษณ์เสด็จ  บุญหล้า  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร  ขอนแก่น 
31 นาย ทวีวัฒน์  ข่วงทิพย์  โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา  สกลนคร 
32 นางสาว หทัยชนม์ นนท์เรืองฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
33 นางสาว อรพรรณ  เด่นประภัสร์  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม  เชียงราย 
34 นางสาว นฤมล  หนึ่งคำมี  โรงเรียนนาดีพิทยาคม  หนองคาย
35 นางสาว กุสุมา  ศรีนครา  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  นครพนม 
36 นาย สุทธิพร  เพ็งลาย  โรงเรียนนราธิวาส  นราธิวาส 
37 นาย สุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม  โรงเรียนนารีรัตน์  แพร่ 
38 นางสาว ปรีดาภรณ์ จันทร์สว่าง  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ 
39 นาย อิสเรศ  พรหมศิลป์  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  ลำปาง 
40 นาง สุพรรณี  นวลศิริ  โรงเรียนละทายวิทยา  ศรีสะเกษ 
41 นางสาว เรวดี  ระภาเพศ  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  สกลนคร 
42 นาย  เอกชัย  ภูผา  โรงเรียนสตรีระนอง  ระนอง 
43 นางสาว ศุภวิมล  ผลดี  โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร 
44 นางสาว  จารุณี  นามวงษ์  โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ 
45 นางสาว ลินดา มะเย็ง โรงเรียนสุไหงโก-ลก  นราธิวาส 
46 นาง กาญจนา  คำสนาม  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ร้อยเอ็ด 
47 นางสาว ศิริเพ็ญ  ศรีลาศักดิ์  โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์  นครพนม 
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission