ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

แนะนำ "คู่มือあきこと友だちCan-do""คู่มือあきこと友だちCan-do" เป็นคู่มือการสอนสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่น

          คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจารย์หลายท่านกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน เช่น "สอนกฎเกณฑ์การใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเต็มที่แล้ว แต่นักเรียนก็ไม่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้" "ทำอย่างไรก็ไม่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้" ในคู่มือเล่มนี้จะนำเสนอไอเดียและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ว่าจะ สอนเนื้อหาในตำรา『あきこと友だち』อย่างไร จึงจะเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการพูดสื่อสาร ภาษาญี่ปุ่น

          คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นจากแนวความคิด"มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard)"ซึ่งเจแปนฟาวน์เดชั่นได้เผยแพร่ไปเมื่อปี ค.ศ. 2010 โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ มากมายหลายท่านซึ่งใช้ตำรา『あきこと友だち』ในการสอน หากมีไอเดียที่พอจะสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียน ได้แม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตาม ก็ขอให้อาจารย์ลองนำไปใช้ดูนะคะ

โครงสร้างของ "คู่มือあきこと友だちCan-do"

บทที่ 1 : あきこCan-do
  สรุปแนวความคิดของ「JF Can-do」โดยสังเขป อธิบายรายละเอียดของ「あきこCan-do」ซึ่งจัดทำขึ้นจากแนวคิดของ「JF Can-do」โดยบรรยายเป้าหมายของแต่ละบทในตำรา『あきこと友だち』อย่างละเอียดในรูปประโยค "สามารถทำ...ได้"
   
บทที่ 2 : ข้อเสนอแนะในการดำเนินการสอน
  นำเสนอไอเดียว่าจะสอนเนื้อหาในตำรา『あきこと友だち』อย่างไร จึงจะเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละบทได้
   
บทที่ 3 : กิจกรรมในชั้นเรียนกับการประเมินผล
  อธิบายเกี่ยวกับวิธีคิดในการประเมินผล และมุมมองในการพิจารณาตัดสิน "ความสามารถในการพูด" นำเสนอการประเมินผลโดยใช้แบบฝึกหัดท้ายสุดของแต่ละบทในตำรา『あきこと友だち』 นำเสนอ "ใบประเมินผลร่วมกัน" ซึ่งนักเรียนใช้ประเมินซึ่งกันและกัน และ "ใบประเมินผลสำหรับ อาจารย์" ซึ่งอาจารย์ผู้สอนใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
   
บทที่ 4 : กิจกรรมเสริม
  นำเสนอกิจกรรมเพิ่มเติม ประกอบด้วยกิจกรรมที่มีรูปแบบคล้ายกับแบบฝึกหัดท้ายสุดในแต่ละบท และกิจกรรมใหม่ๆ ฯลฯ

คู่มือนี้มีทั้งฉบับภาษาญี่ปุ่นและฉบับภาษาไทย ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนี้

คู่มือあきこと友だちCan-do (ฉบับภาษาไทย)

สารบัญ

คำนำ
เนื้อหาของคู่มือเล่มนี้

บทที่ 1 : あきこCan-do
          1. มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของJF (JF Standard)
  1.1 ต้นไม้มาตรฐาน
1.2 「JF Can-do」กับ「あきこCan-do」
1.3 ข้อดีของการใช้「あきこCan-do」
          2. あきこCan-do
   
บทที่ 2 : ข้อเสนอแนะในการดำเนินการสอน
          1. ลำดับของการสอนโดยรวม
          2. ไอเดียสำหรับการเสริมสร้างความสามารถในการพูดสื่อสาร
  2.1 การนำเข้าสู่บทเรียน
2.2 Input
2.3 การฝึกขั้นพื้นฐาน  
2.4 การฝึกขั้นประยุกต์
           3.ไอเดียการดำเนินการสอนในแต่ละบท
3.1 อุปกรณ์ที่ใช้
3.2 ไอเดียและเทคนิคในบทที่ 2

                     3.3 ไอเดียและเทคนิคในบทที่ 3
                     3.4 ไอเดียและเทคนิคในบทที่ 4
                     3.5 ไอเดียและเทคนิคในบทที่ 5
                     3.6 ไอเดียและเทคนิคในบทที่ 6
                     3.7 ไอเดียและเทคนิคในบทที่ 7
                     3.8 ไอเดียและเทคนิคในบทที่ 8
                     3.9 ไอเดียและเทคนิคในบทที่ 9
                     3.10 ไอเดียและเทคนิคในบทที่ 10
   
บทที่ 3 : กิจกรรมในชั้นเรียนกับการประเมินผล
          1. การประเมิน "ความสามารถในการพูด"
          2. ตัวอย่างกิจกรรมการประเมินผล
  2.1 การประเมินผลกิจกรรม Show&Tell
2.2 การประเมินผลกิจกรรมการสัมภาษณ์
2.3 การประเมินผลกิจกรรมการทำบทบาทสมมติ
          3. วิธีการประเมินอื่นๆ
  3.1 วิธีการประเมินผลในชั้นเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมาก
3.2 เขียนเรียงความ ฝึกอ่านแล้วจึงพูดรายงาน
   
บทที่ 4 : กิจกรรมเสริม
          1. บทสนทนาสั้นๆ
          2. กิจกรรมแบบกลุ่ม "ฝึกตามสถานการณ์จำลอง"
          3. การเสนอผลงานหน้าชั้น (Presentation)
          4. การจัดทำวีดิโอ
   
ท้ายเล่ม
   
คู่มือあきこと友だちCan-do (ฉบับภาษาญี่ปุ่น) >>
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission