ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
ขอเชิญส่งบทความใน
วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ฉบับที่ 9
(ภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555)

     ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญท่านผู้สนใจเขียนบทความวิชาการลงในวารสารเจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งมีกำหนดออกประมาณเดือนกันยายน 2555

 1. วัตถุประสงค์
       เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาหรือผู้ที่วิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับการศึกษาและภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข่าวสาร เผยแพร่ผลงานการวิจัย หรือรายงานการสอนจริงในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย

 2. คุณสมบัติ
       ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการจัดการทางการศึกษาภาษาญี่ปุ่น และผู้สนใจเกี่ยวกับ การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย

 3. เนื้อหา
  (1) การศึกษาภาษาญี่ปุ่น
  (2) การวิจัยเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 4. ภาษาที่ใช้
  บทความ : ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาไทย
  บทคัดย่อ : จะต้องส่งบทคัดย่อ 2 ภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย หรือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

 5. ประเภทของผลงานและจำนวนหน้า
  (1) วิทยานิพนธ์
       ผลงานแสดงผลการวิจัยของผู้วิจัยเอง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีการศึกษาเอกสารอ้างอิงหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาก่อน รวมรูปภาพและกราฟแล้ว ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ในกรณีภาษาญี่ปุ่น เขียนเป็นแนวนอน 1 หน้ามี 33 บรรทัด บรรทัดละ 43 ตัว ในกรณีภาษาไทย จำนวนบรรทัดเท่ากับภาษาญี่ปุ่น
  (2) รายงานการปฏิบัติจริง
       รายงานความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทดลองสอน ทดลองใช้เอกสารตำราเรียน โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนที่ได้จากการทดลองปฏิบัติจริง เช่น ผลของการปฏิบัติจริง, ผลการสำรวจ, เอกสารข้อมูลต่างๆ เป็นต้น โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์การทำสำรวจ, ขั้นตอนวิธีการ, ผลที่ได้รับ, ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติจริง รวมรูปภาพและกราฟแล้วไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ในกรณีภาษาญี่ปุ่น เขียนเป็นแนวนอน 1 หน้ามี 33 บรรทัด บรรทัดละ 43 ตัว ในกรณีภาษาไทย จำนวนบรรทัดเท่ากับภาษาญี่ปุ่น
  (3) บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย
       รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับงานวิจัย การศึกษาภาษาญี่ปุ่น การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ในระหว่าง การทดลองปฏิบัติโดยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนต่าง ๆ รวมรูปภาพและกราฟแล้วไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ A4 ในกรณีภาษาญี่ปุ่น เขียนเป็นแนวนอน 1 หน้ามี 33 บรรทัด บรรทัดละ 43 ตัว ในกรณีภาษาไทย จำนวนบรรทัดเท่ากับภาษาญี่ปุ่น

 6. รายละเอียด
       สำหรับผู้ที่สนใจโปรดติดต่อขอรับ “ใบรายละเอียดการเขียนบทความ (ฉบับที่ 9)” และ “ใบสมัคร (ฉบับที่ 9)” ได้ที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ตามสถานที่ติดต่อข้างใต้ หรือ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซท์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 7. สิ่งที่ต้องส่ง
       ผู้มีความจำนงส่งบทความจะต้องส่ง (1) ตัวบทความ (2) บทคัดย่อ (3) ใบสมัคร(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) โดยพิมพ์มาในโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ และ ส่งฟล็อปปี้ดิสก์พร้อมต้นฉบับหรือCD-R พร้อมต้นฉบับในส่วนที่เป็นตัว บทความและบทคัดย่อ
  1. ตัวบทความ(ตามรายละเอียดที่กำหนด)
  2. บทคัดย่อ (บทคัดย่อ 2 ภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย หรือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ในกรณีภาษาญี่ปุ่น เขียนเป็นแนวนอนไม่เกิน 10 บรรทัด บรรทัดละ 43 ตัว ในกรณีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนบรรทัดเท่ากับภาษาญี่ปุ่น )
  3. ใบสมัคร (กรอกรายละเอียด (1) - (3) ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด สำหรับบทความที่มีผู้เขียนร่วม ให้กรอกและยื่นใบสมัครของผู้เขียนแต่ละบุคคลพร้อมด้วย)
   1. ชื่อผู้เขียน และต้นสังกัด
   2. สถานที่ติดต่อ (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์อีเมล)
   3. ชื่อบทความ (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย) , ประเภทของผลงาน

 8. การแจ้งผลผ่าน/ไม่ผ่าน      กองบรรณาธิการจะแจ้งผลให้ทราบว่าบทความของท่านจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารเจแปนฟาวน์เดชั่นหรือไม่ ภายใน 3 เดือนหลังจากวันหมดเขตรับสมัคร

 9. วันหมดเขตรับสมัคร
  บทความต้องส่งถึงกองบรรณาธิการ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555

 10. อื่น ๆ
  1. ต้นฉบับที่ส่งมาต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน ยกเว้นว่าเป็นการรวบรวมผลงานที่ได้เสนอในการประชุมทาง วิชาการ
  2. ทางกองบรรณาธิการอาจจะมีการขอให้เจ้าของบทความแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบทความที่ส่งมาแล้วในภายหลัง
  3. ทางกองบรรณาธิการ จะส่งต้นฉบับที่จัดพิมพ์แล้วเสร็จคืนให้ผู้เขียนตรวจปรู้ฟ 2 ครั้ง ซึ่งในขั้นตอนของการ ตรวจทานโดยเจ้าของบทความนั้น ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับบทความที่มีการแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ผิดไปจากต้นฉบับเดิม ยกเว้นเฉพาะในกรณีของการแก้ไขการสะกดคำ, การเว้นวรรค, สัญลักษณ์ ต่างๆ นั้น ซึ่งผู้เขียนสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความประสงค์
  4. กองบรรณาธิการ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น จะไม่คืนทั้งต้นฉบับและ Floppy Disk, CD-R ให้เจ้าของบทความ
  5. กองบรรณาธิการ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น จะส่งวารสารจำนวน 2 เล่ม ให้กับผู้เขียน
  6. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารจะได้รับการนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  7. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 11. ติดต่อสอบถามหลักเกณฑ์การเขียนและการส่งต้นฉบับได้ที่
  กองบรรณาธิการ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น ผู้รับผิดชอบ : นริศราี (narisara@jfbkk.or.th)
  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร 159 ถนนสุขุมวิท 21
  คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ 02-261-7500-4 โทรสาร 0-2261-7505

 12. ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการเขียนบทความ ได้จากลิงค์ข้างใต้นี้
  1. ข้อปฏิบัติในการเขียนบทความ ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาไทย
  2. ใบสมัคร
  3. ตัวอย่างวิธีการเขียนบทความ
  4. ตัวอย่างวิธีการเขียนบทคัดย่อ
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission