ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 42
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

        ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดคอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 42 ในเดือนตุลาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานที่อบรม ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตร ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
คุณสมบัติของผู้สมัคร :  
คอร์สวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น : ต้องเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ 3 หรือ N4
คอร์สภาษาญี่ปุ่น : ต้องเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ 4 หรือ N5 และยังสอบไม่ผ่านระดับ 3 หรือ N4
การสมัคร กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่แนบมานี้ และส่งกลับมายังฝ่ายภาษาญี่ปุ่นทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือนำส่งด้วยตนเอง ภายในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554
** ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น จะส่งออกใบตอบรับ ไปยังท่านทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล (อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้)
ภายในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554หากท่านไม่ได้รับการตอบรับภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนการอบรม กรุณาติดต่อกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นโดยด่วน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
รายละเอียดของคอร์ส  
คอร์สภาษาญี่ปุ่น (วันที่ 10-14 ตุลาคม 2554 ) รับจำนวน 20 ท่าน
     สำหรับครูที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจบชั้นต้น และต้องการเรียน "คำศัพท์ ไวยากรณ์" กับ "การฟัง" และ "การอ่าน" ที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากับข้อสอบวัดระดับ N4
วิชาที่สอน วิทยากร สถาบัน
(1) ไวยากรณ์ ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) การอ่าน การฟังและคำศัพท์ อาจารย์อัจฉรา โหตรภวานนท์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คอร์สวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น (วันที่ 17-21 ตุลาคม 2554) รับจำนวน 20 ท่าน
     หัวข้อในครั้งนี้คือ "การสอนการฟัง" จะนำเสนอทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนการฟัง โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. ปัญหาการสอนการฟัง
 2. กระบวนการหรือขั้นตอนของการฟัง
 3. ผู้เรียนชาวไทยกับการเรียนการฟัง
 4. กลวิธีหรือเทคนิคการฟัง
 5. ประสบการณ์การสอนการฟัง
 6. การสอนการฟัง(ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
 7. การทดลองเป็นผู้เรียนในชั่วโมงการฟัง
 8. การออกแบบชั่วโมงการฟังของตนเอง
วิชาที่สอน วิทยากร สถาบัน
(1) กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
และปฐมนิเทศน์
อาจารย์ Takashi MIURA เจแปนฟาวน์เดชั่น
(2) กระบวนการหรือขั้นตอนการฟัง อาจารย์ Takashi MIURA เจแปนฟาวน์เดชั่น
(3) ผู้เรียนชาวไทยกับการเรียนการฟัง อาจารย์วรรณา ตติยโชคสกุล เจแปนฟาวน์เดชั่น
(4) กลวิธีหรือเทคนิคการฟัง อาจารย์ Takashi MIURA เจแปนฟาวน์เดชั่น
(5) ประสบการณ์การสอนการฟัง อาจารย์อัจฉรา โหตรภวานนท์
อาจารย์วิรุตม์ อินทร์ชูรันต์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
(6) การสอนการฟัง(ภาคทฤษฎี) อาจารย์ Takashi MIURA เจแปนฟาวน์เดชั่น
(7) การสอนการฟัง(ภาคปฏิบัติ) อาจารย์ Miki SHIBUYA เจแปนฟาวน์เดชั่น
(8) การทดลองเป็นผู้เรียนในชั่วโมงการฟัง อาจารย์ Takashi MIURA
อาจารย์วรรณา ตติยโชคสกุล
เจแปนฟาวน์เดชั่น
เจแปนฟาวน์เดชั่น
(9)การออกแบบชั่วโมงการฟังของตนเอง อาจารย์ Takashi MIURA
อาจารย์ ประภา แสงทองสุข
เจแปนฟาวน์เดชั่น
เจแปนฟาวน์เดชั่น
อนึ่ง
 • ท่านสามารถสมัคร 2 คอร์สต่อเนื่องกันได้
  (อบรมตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.)
 • ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดคอร์สในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 10 ท่าน
 • ท่านสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อนึ่ง ผู้เข้าอบรมจะต้องดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายกับ หน่วยงานต้นสังกัดเอง
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับที่พักได้ที่
  คุณนันทา ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  โทรศัพท์ 0-2261-7500-4 โทรสาร 0-2261-7505
ดาวน์โหลดใบสมัคร (85 KB)ฺ
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission