ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่นวันพุธ (เทอมต้น)
ประจำปีการศึกษา 2554

          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดรับสมัครผู้เรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นวันพุธ ประจำปี การศึกษา 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้ออบรม การสอนการฟัง
เนื้อหา ทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนการฟัง
การแนะนำตำราที่ใช้ในการฟังและประสบการณ์การสอนการฟัง
คุณสมบัติผู้สมัคร อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
เวลาอบรม ทุกวันพุธ
เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 ถึงวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554
(10 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าอบรม 8 – 20 คน
เวลาอบรม ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.30 น.
วิทยากร อาจารย์ Takashi MIURA
(หัวหน้าคณาจารย์ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
อาจารย์ Miki SHIBUYA
(อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
อาจารย์ประภา แสงทองสุข
(อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
อาจารย์วรรณา ตติยโชคสกุล
(อาจารย์พิเศษฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
วิธีสมัคร 1. ทางโทรสาร หมายเลข 0-2261-7505 หรือ
2. ทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองด้านล่าง "สมัครคอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่นวันพุธ"
          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
          ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร
          159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา
          กรุงเทพฯ 10110
วันปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554
หมายเหตุ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดคอร์สอบรมในกรณีที่มี ผู้สมัครน้อยกว่า 8 คน

ระเบียบปฏิบัติระหว่างการอบรมมีดังนี้

  1. อาจารย์ผู้เข้าอบรมในคอร์สนี้ต้องลงชื่อในใบลงชื่อทุกครั้งที่มาเข้าอบรม
  2. อาจารย์ผู้เข้าอบรมต้องยื่นใบลาทุกครั้งในการลากิจหรือลาป่วย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission