ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network
ณ จังหวัดเชียงใหม่

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม กรุณากรอก ใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 สำหรับการสมัครทางอีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วย และกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า Chiangmai Kenshu 2011 ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th ส่วนท่านที่สมัครทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาทางอีเมล (ทุกท่าน) ภายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554

          อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียงจึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

หัวเรื่องที่ 1
การฝึกไวยากรณ์ให้สนุก! -ใช้รูปภาพให้เกิดประโยชน์ -
หัวเรื่องที่ 2
แนะนำหนังสือ ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ
(แจกหนังสือ ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ ให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ท่านละ 1 เล่ม)
หัวเรื่องที่ 3
การอ่านร่วมกันกับเพื่อน(Peer Reading)
 
วิทยากร
อาจารย์ Kanako OSADA (ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล (อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ผศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข (อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
อาจารย์ประภา แสงทองสุข (อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย (ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์) รวมทั้งนักศึกษาชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการ ฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
 
วันเวลา
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554
09.00-12.00 น. การฝึกไวยากรณ์ให้สนุก! (1)
13.00-16.00 น. แนะนำหนังสือ ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554
09.00-12.00 น. การฝึกไวยากรณ์ให้สนุก! (2)
13.00-16.00 น. การอ่านร่วมกันกับเพื่อน(Peer Reading)
 
สถานที่
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
เลขที่ 21 ถนนห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จ. เชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 224-333
 
ที่ส่งใบสมัคร
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159
ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
หมายเหตุ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ท่านทราบก่อนการอบรมทางอีเมล
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission