Japanese Language
 

คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 41
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดคอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 41 ในเดือนเมษายน 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานที่อบรม ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตร ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
  คอร์สวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น : ต้องเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ 3
คอร์สภาษาญี่ปุ่น : ต้องเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ 4 และยังสอบไม่ผ่านระดับ 3
การสมัคร
  กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่แนบมานี้ และส่งกลับมายังฝ่ายภาษาญี่ปุ่นทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือนำส่งด้วยตนเอง ภายในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554
** ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น จะส่งออกใบตอบรับ ไปยังท่านทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล (อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้) ภายในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 หากท่านไม่ได้รับการตอบรับภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนการอบรม กรุณาติดต่อกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นโดยด่วน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
รายละเอียดของคอร์ส

คอร์สภาษาญี่ปุ่น (วันที่ 18-22 เมษายน 2554 ) รับจำนวน 40 ท่าน
     หัวข้อในครั้งนี้คือ “ทบทวนและฟื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่น” สำหรับครูที่จบชั้นต้น ในคอร์สนี้จะเน้นการเรียน ไวยากรณ์ เช่น คำช่วย โครงสร้าง และปัญหาที่ผู้เรียนชาวไทยมักพบอยู่บ่อย ๆ นอกจากนี้ยังแทรกความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรมของญี่ปุ่นอีกด้วย
     วิทยากรในคอร์สนี้จะเป็นอาจารย์ชาวไทยที่เคยไปบรรยายการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Networkประจำปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นในส่วนภูมิภาค


วิชาที่สอน วิทยากร สถาบัน
(1) วรรณคดีญี่ปุ่นกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น รศ. ดร.เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2) คำช่วยในภาษาญี่ปุ่น ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล มหาวิทยาลัยศิลปากร
(3) การฝึกไวยากรณ์ชั้นต้น รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(4) โครงสร้างภาษาญี่ปุ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนไวยากรณ์ ดร.พัชราพร แก้วกฤษฎางค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(5) ไวยากรณ์กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอร์สวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น (วันที่ 25-29 เมษายน 2554) รับจำนวน 40 ท่าน
     หัวข้อในครั้งนี้คือ “การวัดและประเมินผลภาษาญี่ปุ่นกับการฝึกสร้างข้อสอบ” การประเมินเป็นปัญหาสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นในคอร์สนี้จึงนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลรวมทั้งการสร้างข้อสอบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นว่าการสร้างข้อสอบเป็นเรื่องใกล้ตัวโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. ทฤษฎีการวัดและประเมินผลภาษาต่างประเทศ
 2. การใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินเรียงความกับการทดลองประเมิน
 3. การแบ่งประเภทของข้อสอบและลักษณะเด่นของข้อสอบแต่ละประเภท
 4. ข้อสอบที่ดีและข้อสอบที่ไม่ดี
 5. เทคนิคการสร้างข้อสอบ
 6. การฝึกสร้างข้อสอบด้วยตนเอง

วิชาที่สอน วิทยากร สถาบัน
(1) กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และปฐมนิเทศน์ อาจารย์ Takashi MIURA เจแปนฟาวน์เดชั่น
(2) ทฤษฎีการวัดและประเมินผล ผศ.ดร.ดวงใจ จงธนากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
(3) การวิเคราะห์ผลสอบโดยใช้ Excel อาจารย์ Kanako OSADA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(4) การวัดและประเมินผลเรียงความ อาจารย์ Takashi MIURA เจแปนฟาวน์เดชั่น
(5) ข้อสอบข้อเขียนรูปแบบต่าง ๆ อาจารย์ Takashi MIURA เจแปนฟาวน์เดชั่น
(6) ข้อสอบที่ดี และข้อสอบที่ไม่ดี ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล มหาวิทยาลัยศิลปากร
(7) เทคนิคการสร้างข้อสอบ อาจารย์ Takashi MIURA เจแปนฟาวน์เดชั่น
(8) การฝึกสร้างข้อสอบ อาจารย์ Takashi MIURA เจแปนฟาวน์เดชั่น
  อาจารย์ ประภา แสงทองสุข เจแปนฟาวน์เดชั่น

  อนึ่ง
 • ท่านสามารถสมัคร 2 คอร์สต่อเนื่องกันได้ (อบรมตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.)
 • ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดคอร์สในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 10 ท่าน
 • ท่านสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อนึ่ง ผู้เข้าอบรมจะต้องดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายกับ หน่วยงานต้นสังกัดเอง
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับที่พักได้ที่ คุณนันทา ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2261-7500-4 โทรสาร 0-2261-7505

   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission