ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network
ณ จังหวัดอุดรธานีี


          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม กรุณากรอก ใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 สำหรับการสมัครทางอีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วย และกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า Udon Kenshu 2010 ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th ส่วนท่านที่สมัครทาง โทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้า ร่วมสัมมนาทางอีเมล (ทุกท่าน) ภายในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2553

          อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียงจึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

หัวเรื่องที่ 1

การสอนการพูด

หัวเรื่องที่ 2
วรรณคดีญี่ปุ่นกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
วิทยากร
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ Miura Takashi หัวหน้าคณาจารย์ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย (ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หนองคาย เลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น สกลนคร มุกดาหาร นครพนม อุดรธานี) รวมทั้งนักศึกษาชาวไทยที่อยู่ในระหว่าง การฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
วันเวลา
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553
09.00-12.00 น. วรรณคดีญี่ปุ่นกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (1)
โดย รศ.ดร.เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล
13.00-16.00 น. การสอนการพูด (1)
โดยอาจารย์ Miura Takashi
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553
09.00-12.00 น. วรรณคดีญี่ปุ่นกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (2)
โดย รศ.ดร.เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล
13.00-16.00 น. การสอนการพูด (2)
โดยอาจารย์ Miura Takashi
สถานที่
ห้องประชุมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
ที่ส่งใบสมัคร
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159
ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
หมายเหตุ

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ท่านทราบก่อนการอบรมทางอีเมล
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission