ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาภาษาญี่ปุ่นคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2553 เทอมปลาย
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาภาษาญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2553 เทอมปลายดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. การรับสมัคร
            เนื่องจากคอร์สที่เปิดสอนแต่ละคอร์สจะแบ่งตามระดับความรู้ของผู้เรียนดังนั้นผู้สมัครต้องสอบวัดระดับ ก่อนเข้าเรียน การสอบวัดระดับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2553
            อนึ่ง สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 และระดับ 2(ผู้สอบผ่านN1-N3) ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา(ปี2551-2553) รวมทั้งนักศึกษาเก่าที่ผ่านการสอบภาคต้นของปีการศึกษา2553จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ วัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น โดยให้ดูรายละเอียดในข้อ 6
  • ระยะเวลารับสมัคร
  วันอังคารที่ 28 กันยายน – วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553
    วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00 – 19.00น.
  วันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-16.00
   

      ※ ปิดทำการวันอาทิตย์
      ※ ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง

  • สถานที่รับสมัคร
  ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  • สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร
  บัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. 1 ใบ
        ※ กรณีที่ไม่ได้นำรูปมาจะไม่รับสมัคร
      ※ สำหรับชาวต่างชาติขอให้นำพาสปอร์ตมาด้วย
  ※ สำหรับผู้แสดงความจำนงขอยกเว้นไม่สอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น กรุณานำใบประกาศผลสอบ วัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 หรือ 2(N1-N3) ที่ระบุคะแนน มายื่นแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันสมัครด้วย

 2. ระยะเวลาเรียน
  ระยะเวลาเรียน : อังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2553 – วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
  รวม 15 สัปดาห์
  จำนวนคาบ/สัปดาห์ : จำนวนคาบจะแตกต่างกันแล้วแต่คอร์ส
  บางคอร์สเรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ บางคอร์สเรียนสัปดาห์ละ 2 คาบ
  วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 18.45-20.15 น.
  วันเสาร์ เวลา 10.00-11.30น. /
  13.00-14.30น. /
  14.45-16.15น.

 3. รายละเอียดคอร์สที่มีกำหนดเปิดสอน
            คอร์สที่คาดว่าจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2553 เทอมปลาย (อย่างไรก็ตามอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้)

 4. ค่าใช้จ่าย
            ค่าเรียน(ตำราและอุปกรณ์การเรียน) ต่อ1 ภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  คอร์สที่เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ (คาบละ 90 นาที) 1,000 บาท
  คอร์สที่เรียนสัปดาห์ละ 2 คาบ (คาบละ 90 นาที) 2,000 บาท
  ※ คอร์สที่ใช้หนังสือเรียน นอกจากจะต้องชำระค่าเรียนตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ยังต้องชำระค่าหนังสือเรียนต่างหากด้วยดูรายละเอียดจากเอกสารรายละเอียดคอร์ส

 5. ระดับของผู้สมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร
            ผู้สมัครจะต้องมีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปและสามารถเรียนติดต่อกันได้จนจบคอร์สและจะต้องผ่านการสอบ วัดระดับของฝ่ายภาษาก่อนเข้าเรียน (ผู้ที่ได้รับการยกเว้น ให้ดูรายละเอียดในข้อ 6)
  ระดับของผู้สมัคร
  • ระดับกลาง:
  มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับ 2-3
  (N2-N4) ของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
  • ระดับกลาง:
  มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับ 1-2
  (N1-N2) ของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

 6. การคัดเลือก
            ผู้สมัครทุกคนจะต้องสอบวัดระดับของฝ่ายภาษาญี่ปุ่นก่อน จากนั้นจึงลงทะเบียนเรียนในคอร์สที่ต้องการเรียน ผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
  นักศึกษาต่อไปนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวัดระดับของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  • ผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ1(N1)ในช่วงปี2551-2553
   (เทียบเท่าระดับสูงของฝ่ายภาษา)
  • ผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ2ในช่วงปี2551-2552
   และมีคะแนนตั้งแต่ 290 คะแนน ขึ้นไป (เทียบเท่าระดับสูงของฝ่ายภาษา)
  • ผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ2(N2,N3)ในช่วงปี2551-2553
   มีคะแนนระหว่าง 240 – 289 คะแนน (เทียบเท่าระดับกลางของฝ่ายภาษา)
  อนึ่ง ทั้งผู้เข้าสอบและผู้ที่ได้รับการยกเว้นการสอบวัดระดับ จะลงทะเบียนเรียนในวันเดียวกัน

 7. การลงทะเบียน
            การลงทะเบียนจะเรียงคิวตามลำดับก่อนหลัง ในการลงทะเบียนรอบแรก ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ 1 คอร์ส และสามารถให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ หลังจากการลงทะเบียนรอบแรกสิ้นสุดลง หากมีชั้นเรียนใดที่ยังมี ผู้เรียนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ จะเปิดรับลงทะเบียนรอบสองในวันเดียวกัน และอีกครั้งในวันถัดไป ซึ่งในรอบสอง นี้จะลงทะเบียนกี่คอร์สก็ได้
            อนึ่ง สำหรับชั้นเรียนที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึงครึ่งอาจจะไม่เปิดสอน ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วจะได้รับเงินค่าเรียน ที่ชำระมาแล้วคืน

 8. กำหนดการตั้งแต่วันสมัครถึงวันเปิดเรียน  *การสอบวัดระดับของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  วันเวลา : วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2553
  สถานที่สอบ : ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับห้องสอบและเวลาสอบจะแจ้งให้ทราบในวันรับสมัคร

 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
            ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
            ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร
            159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ 10110
            โทรศัพท์ 0-2261-7500 - 4
            ติดต่อ: คุณณัฐพล (ช่วงเวลา 15.30-20.00น)
            โทรสาร 0-2261-7505
            homepage: http://www.jfbkk.or.th
  *รายละเอียดคอร์ส จะลงประกาศในเว็บไซต์ ในวันที่ 28 กันยายน
  ผลการสอบวัดระดับจะลงประกาศในเว็บไซต์ ในวันที่ 14 ตุลาคม
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission