ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network
ณ จังหวัดนครราชสีมา

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม กรุณากรอก ใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 สำหรับการสมัครทางอีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วย และกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า Korat Kenshu 2010 ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th ส่วนท่านที่สมัครทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาทางอีเมล (ทุกท่าน) ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553

          อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียงจึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

หัวเรื่องที่ 1
ไวยากรณ์กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น
หัวเรื่องที่ 2
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่
หัวเรื่องที่ 3
การพัฒนาศักยภาพด้านการฟัง
วิทยากรหัวเรื่องที่ 1
อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยากรหัวเรื่องที่ 2,3
อาจารย์ Otake Keiji อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี และนครราชสีมา รวมทั้งนักศึกษาชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปี ของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
วันเวลา
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553
09.00-12.00 น. การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่
13.00-16.00 น. ไวยากรณ์กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น①
วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2553
09.00-12.00 น. การพัฒนาศักยภาพด้านการฟัง
13.00-16.00 น. ไวยากรณ์กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น②
สถานที่
ห้องประชุมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ. นครราชสีมา http://krutip.wordpress.com/
ที่ส่งใบสมัคร
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
หมายเหตุ

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ท่านทราบก่อนการอบรมทางอีเมล
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission