ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ได้ดำเนินการจัดสอบมากว่า 20 ปีนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอบเพื่อให้การวัดผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่นี้ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 4 ระดับ (ระดับ 1-4) เป็น 5 ระดับ (N1-N5) ในการสอบครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 (เดือนกรกฎาคม) ที่ผ่านมา ได้จัดสอบเพียง 3 ระดับ คือ N1 N2 และ N3 ในการสอบครั้งที่ 2 ประจำปี 2553นี้ (เดือนธันวาคม) จะจัดสอบ 5 ระดับตั้งแต่ N1-N5 สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ได้ที่ http://www.jlpt.jp
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553
สถานที่จัดสอบมี 4 แห่ง : กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา และ ขอนแก่น
สถานที่ : (วันและเวลาจำหน่ายและยื่นใบสมัครตามรายละเอียดข้างล่าง)

กรุงเทพฯ แห่งที่ 1
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)
(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-357-1241-5)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 23 กันยายน 2553
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันพฤหัสบดี 09.00-19.00 น. วันศุกร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

กรุงเทพฯ แห่งที่ 2
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาสีลม)
(1/7 ชั้น 2 อาคารสีบุญเรือง 2 ถนนคอนแวนต์
สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 02-234-6951)

 • จำหน่ายใบสมัครเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 22 กันยายน 2553
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันพฤหัสบดี 09.00-19.00 น. วันศุกร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

เชียงใหม่
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร 053-814-344 / 550

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 23 กันยายน 2553
  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2553)
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00-19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

สงขลา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร 074-311-885-7 ต่อ 1308 หรือ 1310)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 10 กันยายน 2553
  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2553)
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.

ขอนแก่น
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร 043-204-141)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 10 กันยายน 2553
  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2552)
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-17.00 น.
ระดับ เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
N1
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้
【การอ่าน】
 • อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูง แล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้
 • อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้ง แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและรายละเอียดสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน
【การฟัง】
 • ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้
N2
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง
【การอ่าน】
 • อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่นบทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆ ในวงกว้าง หรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆ แล้วสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้
 • อ่านเรื่องที่มีหัวข้อทั่วๆ ไป แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน
【การฟัง】
 • ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้
N3
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง
【การอ่าน】
 • อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แล้วสามารถเข้าใจได้
 • สามารถจับใจความคร่าวๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น
 • หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจใจความสำคัญของข้อความที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้
【การฟัง】
 • ฟังบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่ ใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้
N4
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้
【การอ่าน】
 • อ่านเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่เขียนด้วยคำศัพท์และคันจิขั้นพื้นฐาน แล้วเข้าใจ 
【การฟัง】
 • ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดอย่างช้าๆ แล้วพอจะเข้าใจ
N5
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง
【การอ่าน】
 • อ่านวลี ประโยคหรือข้อความที่เขียนด้วยฮิระงะนะ คะตะคะนะและคันจิขั้นพื้นฐานใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วเข้าใจ
【การฟัง】
 • ฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่พูดอย่างช้าๆ ในสถานการณ์ที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่น ในห้องเรียนหรือสถานการณ์ใกล้ตัว แล้วพอจะจับข้อมูลที่สำคัญได้
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission