ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network
ณ จังหวัดอุบลราชธานี


          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม กรุณากรอก ใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553 สำหรับการสมัครทางอีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วย และกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า Ubon Kenshu 2010 ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th ส่วนท่านที่สมัครทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับ การเข้าร่วมสัมมนาทางอีเมล (ทุกท่าน) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553

          อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียงจึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

หัวเรื่องที่ 1

โครงสร้างภาษาญี่ปุ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนไวยากรณ์

หัวเรื่องที่ 2
การใช้กิจกรรมในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
วิทยากร
ดร.พัชราพร แก้วกฤษฎางค์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ SHIBUYA Miki จากเจแปนฟาวน์เดชั่น
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย (ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) รวมทั้งนักศึกษา ชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของ สถาบันอุดมศึกษา
วันเวลา
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553
09.00-12.00 น. การใช้กิจกรรมในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ①
โดย อาจารย์ SHIBUYA Miki
13.00-16.00 น. โครงสร้างภาษาญี่ปุ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนไวยากรณ์ ①
โดย ดร.พัชราพร แก้วกฤษฎางค์
วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2553
09.00-12.00 น. การใช้กิจกรรมในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ②
โดย อาจารย์ SHIBUYA Miki
13.00-16.00 น. โครงสร้างภาษาญี่ปุ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนไวยากรณ์ ②
โดย ดร.พัชราพร แก้วกฤษฎางค์
สถานที่
ห้องประชุมโรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
ที่ส่งใบสมัคร
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
หมายเหตุ

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ท่านทราบก่อนการอบรมทางอีเมล
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission