ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network
ณ จังหวัดพิษณุโลก


          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม กรุณากรอก ใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 สำหรับการสมัครทางอีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วย และกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า PhisanulokKenshu 2010 ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th ส่วนท่านที่สมัคร ทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการ เข้าร่วมสัมมนาทางอีเมล (ทุกท่าน) ภายในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553

          อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียงจึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

เรื่อง

หัวเรื่องที่ 1   การพัฒนาการเรียนรู้คันจิด้วยตนเอง
*หัวเรื่องนี้บรรยายเป็นภาษาไทย
หัวเรื่องที่ 2   วิธีสอนการฟัง

วิทยากร
ผศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ MATSUBARA Jun จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย (ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กาญจนบุรี ตาก ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี พิษณุโลก) รวมทั้งนักศึกษา ชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของ สถาบันอุดมศึกษา
วันเวลา
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553
09.00-12.00 น. วิธีสอนการฟัง ①
โดยอาจารย์ MATSUBARA Jun
13.00-16.00 น. การพัฒนาการเรียนรู้คันจิด้วยตนเอง ①
โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553
09.00-12.00 น. วิธีสอนการฟัง ②
โดยอาจารย์ MATSUBARA Jun
13.00-16.00 น. การพัฒนาการเรียนรู้คันจิด้วยตนเอง ②
โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ
สถานที่
ห้องประชุมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
ที่ส่งใบสมัคร
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
หมายเหตุ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ท่านทราบก่อนการอบรมทางอีเมล
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission