ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาต่อไป
สำหรับนักเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป

          นักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไปในปีการศึกษาหน้า (2553) ซึ่งเรียนจบคอร์สของเทอมปลายปีการศึกษานี้ และมีความประสงค์จะเรียนในระดับเดิมนั้นไม่ต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

(ตัวอย่าง) ปีการศึกษา 2552 เป็นผู้เรียนใน
                    ระดับกลาง⇒มีความประสงค์จะเรียนในระดับกลางปี 2553⇒ไม่ต้องสอบวัดระดับในปีการศึกษา 2553
                    ระดับสูง ⇒มีความประสงค์จะเรียนในระดับสูงปี2553 ⇒ไม่ต้องสอบวัดระดับในปีการศึกษา 2553
                    ระดับกลาง⇒มีความประสงค์จะเรียนในระดับสูงปี2553 ⇒ต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
ข้อควรระวัง
ถึงแม้ว่าจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ก็ต้องยื่นใบสมัครเรียนในช่วงเวลารับสมัครด้วย

กำหนดการ

 • สอบปลายภาคปีการศึกษา 2552 วันอังคารที่ 23 – วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์
  ※ ในบางวิชาอาจจัดสอบนอกเหนือไปจากวันที่กำหนด กรุณาสอบถามจากอาจารย์ประจำวิชาอีกครั้ง

 • ประกาศผลสอบปลายภาคปีการศึกษา 2552 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม เวลา 17.00
  ※ ประกาศผลที่ศูนย์ภาษา และแจ้งผลทางเว็บไซต์ของ เจแปนฟาวน์เดชั่นด้วย
  ※ จะประกาศผลผ่าน/ไม่ผ่านเป็นรายวิชา และประกาศรายชื่อผู้เรียนจบคอร์สและมีสิทธิเรียนต่อในปีการศึกษา 2553 (โดยได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น)

 • ช่วงเวลารับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2553 วันจันทร์ที่ 19 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม
  ※ ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก็ต้องสมัครด้วย
  ※ ระเบียบการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2553 จะเริ่มแจกในเดือนมีนาคมเป็นต้นไป

 • สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2553 วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม

 • ลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2553
                      ลงทะเบียนรอบแรกและรอบสอง วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม
                      ลงทะเบียนรอบสาม วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม

 • ช่วงเวลาเรียนของเทอมต้นปีการศึกษา 2553
                      วันอังคารที่ 1มิถุนายน ถึง วันเสาร์ที่11 กันยายน

                    รายละเอียดคอร์ส
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission