ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
ขอเชิญส่งบทความใน วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ฉบับที่ 7

          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญท่านผู้สนใจเขียนบทความวิชาการลงในวารสารเจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ฉบับที่ 7 ซึ่งมีกำหนดออกประมาณเดือนกันยายน 2553

1. วัตถุประสงค์
          เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาหรือผู้ที่วิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับการศึกษาและภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข่าวสาร เผยแพร่ผลงานการวิจัย หรือรายงานการสอนจริงในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย

2. คุณสมบัติ
          ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการจัดการทางการศึกษาภาษาญี่ปุ่น  และผู้สนใจเกี่ยวกับ การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย

3. เนื้อหา
     (1) การศึกษาภาษาญี่ปุ่น
     (2) การวิจัยเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. ภาษาที่ใช้
     บทความ : ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาไทย
     บทคัดย่อ : จะต้องส่งบทคัดย่อ 2 ภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย หรือภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

5. ประเภทของผลงานและจำนวนหน้า     

          (1) วิทยานิพนธ์
  ผลงานแสดงผลการวิจัยของผู้วิจัยเอง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีการศึกษาเอกสารอ้างอิงหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา ก่อน รวมรูปภาพและกราฟแล้ว ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งใน 1 หน้ามี 33 บรรทัด บรรทัดละ 43 ตัว อักษรญี่ปุ่น ในแนวนอน
          (2) รายงานการปฏิบัติจริง
  รายงานความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทดลองสอน ทดลองใช้เอกสารตำราเรียน โดยรวบรวมข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนที่ได้จากการทดลองปฏิบัติจริง เช่น ผลของการปฏิบัติจริง, ผลการสำรวจ, เอกสารข้อมูลต่างๆ เป็นต้น โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์การทำสำรวจ, ขั้นตอนวิธีการ, ผลที่ได้รับ, ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติจริงด้วย รวมรูปภาพและกราฟแล้วไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งใน 1 หน้ามี 33 บรรทัด บรรทัดละ 43 ตัวอักษรญี่ปุ่น ในแนวนอน
          (3) บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย
  รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับงานวิจัย การศึกษาภาษาญี่ปุ่น การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ในระหว่าง การทดลองปฏิบัติโดยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนต่าง ๆ รวมรูปภาพและกราฟแล้วไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งใน 1 หน้ามี 33 บรรทัด บรรทัดละ 43 ตัวอักษรญี่ปุ่น ในแนวนอน

6. รายละเอียด
     สำหรับผู้ที่สนใจโปรดติดต่อขอรับ "ใบรายละเอียดการเขียนบทความ(ฉบับที่ 7)" และ "ใบสมัคร(ฉบับที่ 7)" ได้ที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ตามที่อยู่ติดต่อด้านล่าง หรือดาวน์โหลดได้ที่ ข้อปฏิบัติในการเขียนบทความ(ภาษาญี่ปุ่น) / ข้อปฏิบัติในการเขียนบทความ(สำหรับบทความภาษาไทย) / ใบสมัคร / ตัวอย่างวิธีการเขียนบทความ(ตัวบทความ/ภาษาญี่ปุ่น) / ตัวอย่างวิธีการเขียนบทความภาษาไทย(ตัวบทความ/ภาษาไทย) / ตัวอย่างวิธีการเขียนบทคัดย่อ/ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น) / ตัวอย่างวิธีการเขียนบทคัดย่อ/ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)

7. สิ่งที่ต้องส่ง
     ผู้มีความจำนงส่งบทความจะต้องส่ง (1) ตัวบทความ (2) บทคัดย่อ (3) ใบสมัคร(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) โดยพิมพ์มาในโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ และส่งฟล็อปปี้ดิสก์พร้อมต้นฉบับหรือ CD-R พร้อมต้นฉบับในส่วนที่เป็นตัว บทความและบทคัดย่อ

          (1) ตัวบทความ(ตามรายละเอียดที่กำหนด)
(2) บทคัดย่อ (บทคัดย่อ 2 ภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย หรือภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 10 บรรทัด บรรทัดละ 43 ตัวอักษรญี่ปุ่น ในแนวนอน)
(3) ใบสมัคร (กรอกรายละเอียด ①~③ ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด)
  ชื่อผู้เขียน และต้นสังกัด
  สถานที่ติดต่อ (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์อีเมล) หากมีผู้เขียนร่วม ให้กรอกที่อยู่ติดต่อของคนที่เป็นตัวแทน
  ชื่อบทความ (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย)

8. การแจ้งผลผ่าน/ไม่ผ่าน
     กองบรรณาธิการจะแจ้งผลให้ทราบว่าบทความของท่านจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารเจแปนฟาวน์เดชั่นหรือไม่ ภายใน 3 เดือนหลังจากวันหมดเขตรับสมัคร

9. วันหมดเขตรับสมัคร
     บทความต้องส่งถึงกองบรรณาธิการ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภายในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553

10. อื่น ๆ

          (1) ต้นฉบับที่ส่งมาต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน ยกเว้นว่าเป็นการรวบรวมผลงานที่ได้เสนอในการประชุมทาง วิชาการ
(2) ผู้เขียนหนึ่งคนสามารถส่งได้เพียง 1 บทความเท่านั้น
(3) ทางกองบรรณาธิการอาจจะมีการขอให้เจ้าของบทความแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบทความที่ส่งมาแล้วในภายหลัง
(4) ทางกองบรรณาธิการ จะส่งต้นฉบับที่จัดพิมพ์แล้วเสร็จคืนให้ผู้เขียนตรวจปรู้ฟ 2 ครั้ง ซึ่งในขั้นตอนของการ ตรวจทานโดยเจ้าของบทความนั้น ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับบทความที่มีการแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ผิดไปจากต้นฉบับเดิม ยกเว้นเฉพาะในกรณีของการแก้ไขการสะกดคำ, การเว้นวรรค, สัญลักษณ์ ต่างๆ นั้น ผู้เขียนสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความประสงค์
(5) กองบรรณาธิการ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น จะไม่คืนทั้งต้นฉบับและ Floppy Disk, CD-R ให้เจ้าของบทความ
(6) กองบรรณาธิการ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น จะส่งวารสารจำนวน 2 เล่ม ให้กับผู้เขียน
(7) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารจะมีการนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ด้วย
(8) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

11. ติดต่อสอบถามหลักเกณฑ์การเขียนและการส่งต้นฉบับได้ที่

กองบรรณาธิการ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
ผู้รับผิดชอบ : มิกิ ชิบุยะ (e-mail: shibuya@jfbkk.or.th)
ดุษฎี โตทน (e-mail: dutsadee@jfbkk.or.th)
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร 159 ถนนสุขุมวิท 21
คลองเตย วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-261-7500-4 โทรสาร 0-2261-7505
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission